Wyszukiwarka:

2004

Lista wiadomości
Uchwała Nr XXV/135/04 Rady Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2005 rok.
Uchwała nr XXV/133/04 Rady Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2004 rok
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Uchwała nr XXV/132/04 Rady Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2004 rok.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy.
UCHWAŁA nr XXV/131/04 RADY GMINY TUREK z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
UCHWAŁA Nr XXV/130/04 Rady Gminy TUREK z dnia 30 grudnia 2004 rok.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Turek na 2004 rok.
UCHWAŁA Nr XXV/ 129/04 Rady Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2004rok.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.
Uchwała nr XXV/128/04 Rady Gminy Turek Z dnia 30 grudnia 2004roku.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy za 2005 rok.
U C H W A Ł A N R XXV/127/04 r. Rady Gminy Turek z dnia 30.12.2004 r.
W sprawie : nabycia oraz zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
U c h w a ł a Nr XXV/126/04 Rady Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
UCHWAŁA NR XXIV/125/04 RADY GMINY TUREK z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
UCHWAŁA NR XXIV/124/04 RADY GMINY TUREK z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku
UCHWAŁA NR XXIV/123/04 RADY GMINY TUREK z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
UCHWAŁA NR XXIV/122/04 RADY GMINY TUREK z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Turek
UCHWAŁA NR XXIV/121/04 RADY GMINY TUREK z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego .
UCHWAŁA NR XXIV/120/04 RADY GMINY TUREK z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok
Uchwała Nr XXIV/119/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
Uchwała Nr XXIV/118/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
Uchwała Nr XXIV/117/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2005 rok
UCHWAŁA Nr XXIV/116/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok
UCHWAŁA Nr XXIV/114/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok.
UCHWAŁA NR XXIII/113/04 Rady Gminy Turek z dnia 26 października 2004r.
w sprawie: Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Konin
UCHWAŁA Nr XXIII/112/04 RADY GMINY TUREK z dnia 26.10.2004 r.
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Turek uprawnień w przedmiocie ustalania wysokości cen i opłat za świadczone usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących m
U C H W A Ł A N R XXIII/111/04 Rady Gminy Turek z dnia 26.10.2004 r.
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej położonej we wsi Chlebów
UCHWAŁA NR XXIII/110/04 RADY GMINY TUREK z dnia 26 października 2004
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2005 r.
U c h w a ł a nrXXIII/109/04 Rady Gminy T u r e k z dnia 26 października 2004r.
w sprawie : zaopiniowania wniosku dot. budowy zbiornika małej retencji w miejscowości Kowale Księże .
UCHWAŁA NR XXII/108/04 RADY GMINY TUREK z dnia 23 września 2004 r.
w sprawie: odstąpienia od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Turek w granicach terenu górniczego "Adamów"
Uchwała Nr XXII/107/04 Rady Gminy Turek z dnia 23 września 2004 r.
w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Turek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Uchwała Nr XXII/106/04 Rady Gminy Turek z dnia 23 września 2004r.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku.
U c h w a ł a Nr XXII/105/04 Rady Gminy Turek z dnia 23 września 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
U c h w a ł a Nr XXI/103/04 Rady Gminy Turek z dnia 11 sierpnia 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
UCHWAŁA NR XX/101/04 r.Rady Gminy Turek z dnia 29.06.2004 r.
w sprawie : udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
U C H W A Ł A NR XX/100/04 r.Rady Gminy Turek z dnia 29.06.2004 r.
W sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Grabieniec
UCHWAŁA NR XX/99/04 r.Rady Gminy Turek z dnia 29.06.2004 r.
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Słodków
U c h w a ł a Nr XX/98/04 r.Rady Gminy Turek z dnia 29.06.2004
w sprawie : sprzedaży bezprzetargowej na własność lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy Turek.
UCHWAŁA NR XX/97/04 RADY GMINY TUREK z dnia 29 czerwca 2004r.
w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turek
U c h w a ł a Nr XIX/96/04 Rady Gminy Turek z dnia 21 czerwca 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
UCHWAŁA NR XVIII/95/04 RADY GMINY TUREK z dnia 07 czerwca 2004r.
w sprawie: przystąpienia do opracowania "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek
UCHWAŁA NR XVIII/94/04 RADY GMINY TUREK z dnia 07 czerwca 2004r.
w sprawie: przystąpienia do Związku i przyjęcia statutu Związku Miedzygminnego " Koninski Region Komunalny"
Uchwała Nr XVII/93/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły do składu komisji konkursowej
Uchwała Nr XVII/92/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
UCHWAŁA NR XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r.
w sprawie: Powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
U C H W A Ł A Nr XVII/90/2004 r.Rady Gminy Turek z dnia 29.04.2004 r.
W sprawie : nabycia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Grabieniec stanowiącej własność Skarb Państwa- Nadleśnictwa Turek, z przeznaczeniem na cele mieszkalne
UCHWAŁA NR XVII / 89 / 04 RADY GMINY TUREK z dnia 29.04.2004r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Turek
U c h w a ł a Nr XVII/88/04 Rady GminyTurek z dnia 29 kwietnia 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
Uchwała nr XVII/87/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004 roku.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Turek za 2003 r. i udzielenia Wójtowi absolutorium.
Uchwała Nr XV/86/04 Rady Gminy Turek z dnia 04 lutego 2004 r.
w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
Uchwała Nr XV/85/04 Rady Gminy Turek z dnia 04 lutego 2004 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
U C H W A Ł A Nr XV/84/04 Rady Gminy Turek z dnia 04.02.2000 r.
w sprawie : wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych
U C H W A Ł A NR XV/83/04 r.Rady Gminy Turek z dnia 04.02.2004 r.
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej we wsi Słodków
U C H W A Ł A Nr XV/82/04 Rady Gminy Turek z dnia 04.02.2004 r.
w sprawie : sprzedaży przetargowej na własność lokalu mieszkalnego i użytkowego, stanowiącego własność Gminy Turek wraz ułamkowymi częściami gruntu.
U c h w a ł a Nr XV/81/04 Rady Gminy T u r e k z dnia 04 lutego 2004r.
w sprawie : wyrażenia zgody na przekazanie częściowo zadań wynikających z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gminie Miejskiej Turek .
U c h w a ł a nrXV/80/04 Rady Gminy T u r e k z dnia 04lutego 2004 r.
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004 .
UCHWAŁA NR XV/79/04 RADY GMINY TUREK z dnia 04 lutego 2004 r.
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
Uchwała Nr XV/78/04 Rady Gminy Turek z dnia 04 lutego 2004 r.
w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek
U c h w a ł a NrXV/77/04 Rady Gminy Turek z dnia 04 lutego 2004r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2004 rok