Wyszukiwarka:

2005

Lista wiadomości
UCHWAŁA Nr XXX IV/188/05 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2005 rok
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Turek na 2006 rok.
UCHWAŁA NR XXXIV/187/05 RADY GMINY TUREK z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
UCHWAŁA NR XXXIV/186/05 RADY GMINY TUREK z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
UCHWAŁA Nr XXXIV/185/05 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2005 rok.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
UCHWAŁA Nr XXXIV/184/05 Rady Gminy TUREK z dnia 29 grudnia 2005 rok.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2006 rok.
U c h w a ł a Nr XXXIV/183/05 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
U c h w a ł a NrXXXIV/182/05 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2006 rok
Uchwała Nr XXXIII/181/05 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2005r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2006 rok
Uchwała nr XXXIII/180/05 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
Uchwała Nr XXXIII/179/05 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2005
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
UCHWAŁA NR XXXIII/177/05 RADY GMINY TUREK z dnia 24 listopada 2005r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok
Uchwała NrXXXIII/176/05 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2005r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
UCHWAŁA Nr XXXIII/175/05 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2005r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok
UCHWAŁA NR XXXII/174/05 RADY GMINY TUREK z dnia 27.10.2005r.
w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
UCHWAŁA Nr XXXII /173/05 RADY GMINY W TURKU z dnia 27 października 2005r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2005 Starostwu Tureckiemu na realizację inwestycji w zakresie budowy chodnika w Kaczkach Średnich.
U c h w a ł a Nr XXXII/172/05 Rady Gminy T u r e k z dnia 27 października 2005r.
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt .
UCHWAŁA NR XXXII/171/05 Rady Gminy Turek z dnia 27 października 2005r.
w sprawie Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
Uchwała Nr XXXI/168/05 Rady Gminy Turek z dnia 6 września 2005
w sprawie zadania inwestycyjnego pod nazwą " Gimnazjum w Słodkowie".
Uchwała nr XXXI/167/05 Rady gminy Turek z dnia 6 września 2005 r.
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek.
UCHWAŁA NR XXXI/166/05 RADY GMINY TUREK z dnia 6 września 2005 r.
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2006 r.
Uchwała Nr XXXI/164/05 Rady Gminy Turek z dnia 06 września 2005 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/134/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"
Uchwała Nr XXXI/163/05 Rady Gminy Turek z dnia 06 września 2005 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Turek oraz granic ich obwodów
Uchwała Nr XXX/162/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 r.
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Słodkowie"
Uchwała Nr XXX/161/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
Uchwała Nr XXX/160/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 r.
sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
Uchwała Nr XXX/159/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice-Żuki"
U c h w a ł a Nr XXX/158/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
Uchwała Nr XXX/157/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005r.
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
UCHWAŁA NR XXX/156/05 RADY GMINY TUREK z dnia 17 czerwca 2005.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
UCHWAŁA NR XXX/155/05 RADY GMINY TUREK z dnia 17 czerwca 2005r.
w sprawie: przyjęcia w skład związku Gminy Władysławów oraz zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
UCHWAŁA Nr XXX/154/05 Rady Gminy Turek z dnia 17.06.2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w m. Żuki
U C H W A Ł A N R XXX/153/05 Rady Gminy Turek z dnia 17.06.2005 r
W sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Szadów Księży
U C H W A Ł A NR /XX/152/ 05 Rady Gminy Turek z dnia 17.06.2005 r.
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Turkowice
UCHWAŁA Nr XXX/151/05 Rady Gminy Turek z dnia 17.06.2005 r.
w sprawie : zmiany Uchwały Rady Gminy Turek Nr XX/101/04 r. z dnia 29.06.2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego
UCHWAŁA NR XXX/150/05 RADY GMINY TUREK z dnia 17 czerwca 2005 r.
w sprawie: objęcia dodatkowych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu oraz określenia zasad wnoszenia wkładów na podwyższony kapitał zakładowy Spółki.
U C H W A Ł A XXIX /147/05 Rady Gminy Turek z dnia 22 kwietnia 2005 r.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2004 rok.
UCHWAŁA NR XXVIII/146/05 RADY GMINY TUREK z dnia 31 marca 2005 r
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
U C H W A Ł A N R XXVII/145/05 r.Rady Gminy Turek z dnia 25.02.2005 r.
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
UCHWAŁA NR XXVII/144/05 RADY GMINY TUREK z dnia 25 lutego 2005 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2005 rok
UCHWAŁA NR XXVII/143/05 RADY GMINY TUREK z dnia 25 lutego 2005 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i zespołów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
UCHWAŁA NR XXVII/142/05 RADY GMINY TUREK z dnia 25 lutego 2005 r.
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
UCHWAŁA NR XXVII/141/05 Rady Gminy Turek z dnia 25 lutego 2005 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
U c h w a ł a nr XXVII/140/05 Rady Gminy T u r e k z dnia 25 lutego 2005 r.
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005 .
Uchwała Nr XXVI/139/05 Rady Gminy Turek z dnia 27 stycznia 2005r.
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Kowalach Księżych" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015"
Uchwała Nr XXVI/138/05 Rady Gminy Turek z dnia 27 stycznia 2005 r.
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Słodkowie" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015".
Uchwała Nr XXVI/137/05 Rady Gminy Turek z dnia 27 stycznia 2005r
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015.
Uchwała Nr XXVI/136/05 Rady Gminy Turek z dnia 27 stycznia 2005r.
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015.