Wyszukiwarka:

2006

Lista wiadomości
Uchwała nr XXXVIII/203/06 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2006r
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Turek.
Uchwała nr XXXVIII /202/06 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2006r
w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy Turek
Uchwała nr XXXVIII/201/06 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2006
w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze , określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu .
Uchwała Nr XXXVIII/200/06 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2006r.
w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Turek .
U C H W A Ł A XXXVII/ 199 /06 Rady Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2006r.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2005 rok.
U c h w a ł a Nr XXXVII/198/06 Rady Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2006 rok
UCHWAŁA NR XXXIV/197/06 RADY GMINY TUREK z dnia 16 marca 2006 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/187/05 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
U c h w a ł a Nr XXXVI/196/06 Rady Gminy Turek z dnia 16 marca 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2006 rok
U C H W A Ł A N R XXXVI/195/06 r.Rady Gminy Turek z dnia 16 marca 2006 r.
w sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Żuki
Uchwała Nr XXXVI/194/06 Rady Gminy Turek z dnia 16 marca 2006 roku
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/160/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizacje zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice - Żuki"
UCHWAŁA NR XXXVI/193/06 RADY GMINY TUREK z dnia 16 marca 2006r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
UCHWAŁA NR XXXVI/192/06 RADY GMINY TUREK z dnia 16 marca 2006r.
sprawie: przyjęcia zaktualizowanego "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek"
Uchwała Nr XXXVI/191/06 Rady Gminy Turek z dnia 16 marca 2006r.
w sprawie: zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
U c h w a ł a nrXXXVI/190/06 Rady Gminy T u r e k z dnia 16 marca 2006r.
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006 .