Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
UCHWAŁA NR LVII/309/14 RADY GMINY TUREK z dnia 12 listopada 2014 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji cennika na 2015 rok za odzysk i unieszkodliwienie 1 tony odpadów komunalnych
UCHWAŁA NR LVII/308/14 RADY GMINY TUREK z dnia 12 listopada 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Słodkowie
UCHWAŁA NR LVII/307/14 RADY GMINY TUREK z dnia 12 listopada 2014 r.
w sprawie przyjęcia protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek
UCHWAŁA NR LVI/306/14 RADY GMINY TUREK z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2014-2024
UCHWAŁA NR LVI/305/14 RADY GMINY TUREK z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie trybu i szczególnych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
UCHWAŁA NR LVI/304/14 RADY GMINY TUREK z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
UCHWAŁA NR LVI/302/14 RADY GMINY TUREK z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
UCHWAŁA NR LVI/301/14 RADY GMINY TUREK z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
UCHWAŁA NR LVI/300/14 RADY GMINY TUREK z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2015 rok
UCHWAŁA NR LVI/299/14 RADY GMINY TUREK z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
UCHWAŁA NR LVI/298/14 RADY GMINY TUREK z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) na 2015 rok”
UCHWAŁA NR LVI/297/14 RADY GMINY TUREK z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/97/12 Rady Gminy Turek z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turek na okres dłuższy niż 3 lata.
UCHWAŁA NR LVI/296/14 RADY GMINY TUREK z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Turek na lata 2014-2019.
UCHWAŁA NR LVI/295/14 RADY GMINY TUREK z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Turek.
UCHWAŁA NR LVI/294/14 RADY GMINY TUREK z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla wybranych terenów w obrębach Cisew i Wietchinin.
UCHWAŁA NR LVI/293/14 RADY GMINY TUREK z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek kontroli w 2014 roku.
UCHWAŁA NR LV/292/14 RADY GMINY TUREK z dnia 18 września 2014 r.
w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Turek.
UCHWAŁA NR LV/291/14 RADY GMINY TUREK z dnia 18 września 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej w miejscowości Słodków Kolonia.
UCHWAŁA NR LV/290/14 RADY GMINY TUREK z dnia 18 września 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Dzierżązna do zasobów mienia komunalnego Gminy Turek.
UCHWAŁA NR LV/289/14 RADY GMINY TUREK z dnia 18 września 2014 r.
w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Turek pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin Powiatu Tureckiego”.
UCHWAŁA NR LV/288/14 RADY GMINY TUREK z dnia 18 września 2014 r.
w sprawie przekazania przez Gminę Turek, Powiatowi Tureckiemu, zadania publicznego w zakresie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Pęcherzew.
UCHWAŁA NR LV/287/14 RADY GMINY TUREK z dnia 18 września 2014 r.
w sprawie udzielenia przez Gminę Turek pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rok 2014 dla Powiatu Tureckiego, przeznaczonej na remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 4500P w miejscowości Wietchinin.
UCHWAŁA NR LV/286/14 RADY GMINY TUREK z dnia 18 września 2014 r.
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Turek.
UCHWAŁA NR LV/285/14 RADY GMINY TUREK z dnia 18 września 2014 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Korytków
UCHWAŁA NR LIV/284/14 RADY GMINY TUREK z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2014-2024
UCHWAŁA Nr LIII/282/14 RADY GMINY TUREK z dnia 10 lipca 2014 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2014-2024
UCHWAŁA NR LII/281/14 RADY GMINY TUREK z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Turek nr XXIV/140/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
UCHWAŁA Nr LII/280/14 RADY GMINY TUREK z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin"
UCHWAŁA NR LII/278/14 RADY GMINY TUREK z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2014-2024
UCHWAŁA NR LI/277/14 RADY GMINY TUREK z dnia 11 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Turek
UCHWAŁA NR L/276/14 RADY GMINY TUREK z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.1431.1.199.2014.16 z dnia 08 maja 2014 roku stwierdzające nieważność uchwały nr XLVII/265/14 Rady Gminy Turek z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia zasad lokalizacji kierunków rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Turek
UCHWAŁA NR L/275/14 RADY GMINY TUREK z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia przez Gminę Turek pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rok 2014 dla Miasta Turek, przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego drogi gminne między ulicą Zdrojki Lewe a Aleją Jana Pawła II w Turku"
UCHWAŁA NR L/273/14 RADY GMINY TUREK z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/12 Rady Gminy Turek z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
UCHWAŁA NR L/272/14 RADY GMINY TUREK z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Turek i zagospodarowania tych odpadów
UCHWAŁA NR L/271/14 RADY GMINY TUREK z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
UCHWAŁA NR L/270/14 RADY GMINY TUREK z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek
UCHWAŁA NR XLVIII/268/14 RADY GMINY TUREK z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Turkowicach
UCHWAŁA NR XLVIII/267/14 RADY GMINY TUREK z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu oraz przeprowadzenia przyłączy i przesyłu mediów przez nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Słodków, stanowiącą własność Gminy Turek
UCHWAŁA NR XLVII/266/14 RADY GMINY TUREK z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turek
UCHWAŁA NR XLVII/265/14 RADY GMINY TUREK z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie wyznaczenia zasad lokalizacji kierunków rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Turek
UCHWAŁA NR XLVII/264/14 RADY GMINY TUREK z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/12 Rady Gminy Turek z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
UCHWAŁA NR XLVII/263/14 RADY GMINY TUREK z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2014 Miastu Konin na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie
UCHWAŁA NR XLVII/261/14 RADY GMINY TUREK z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2014-2023
UCHWAŁA NR XLVII/260/14 RADY GMINY TUREK z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w miejscowości Grabieniec
UCHWAŁA NR XLVII/259/14 RADY GMINY TUREK z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w miejscowości Obrzębin
UCHWAŁA NR XLVII/258/14 RADY GMINY TUREK z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
UCHWAŁA NR XLVII/257/14 RADY GMINY TUREK z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2014-2020
UCHWAŁA NR XLVII/256/14 RADY GMINY TUREK z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
UCHWAŁA Nr XLVI/255/14 RADY GMINY TUREK z dnia 13 marca 2014 r.
w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej Gminy Turek.
UCHWAŁA Nr XLVI/254/14 RADY GMINY TUREK z dnia 13 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej "POWRÓCISZ TU".
UCHWAŁA NR XLVI/253/14 RADY GMINY TUREK z dnia 13 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 dla Gminy Turek.
UCHWAŁA NR XLVI/252/14 RADY GMINY TUREK z dnia 13 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 dla Gminy Turek.
UCHWAŁA NR XLVI/251/14 RADY GMINY TUREK z dnia 13 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2014 roku.
UCHWAŁA NR XLVI/250/14 RADY GMINY TUREK z dnia 13 marca 2014 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębach: Obrzębin, Słodków Kolonia, Turkowice, Cisew.
UCHWAŁA NR XLVI/249/14 RADY GMINY TUREK z dnia 13 marca 2014 r.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010 r.
UCHWAŁA NR XLV/248/14 RADY GMINY TUREK z dnia 12 lutego 2014 r.
w sprawie w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w miejscowości Obrzębin
UCHWAŁA NR XLV/247/14 RADY GMINY TUREK z dnia 12 lutego 2014 r.
w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w miejscowości Słodków Kolonia
UCHWAŁA NR XLV/246/14 RADY GMINY TUREK z dnia 12 lutego 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki
UCHWAŁA NR XLV/245/14 RADY GMINY TUREK z dnia 12 lutego 2014 r.
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Turek "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
UCHWAŁA NR XLIV/244/14 RADY GMINY TUREK z dnia 3 stycznia 2014 r.
w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli problemowej w zakresie realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie Gminy Turek na rok 2013 r.
UCHWAŁA NR XLIV/242/14 RADY GMINY TUREK z dnia 3 stycznia 2014 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2014-2023
UCHWAŁA NR XLIV/241/14 RADY GMINY TUREK z dnia 3 stycznia 2014 r.
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2014 rok
UCHWAŁA NR XLIV/240/14 RADY GMINY TUREK z dnia 3 stycznia 2014 r.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok
UCHWAŁA NR XLIV/239/14 RADY GMINY TUREK z dnia 3 stycznia 2014 r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2014 rok