Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
UCHWAŁA NR XVII/96/15 RADY GMINY TUREK z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2016 rok.
UCHWAŁA NR XVII/95/15 RADY GMINY TUREK z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
UCHWAŁA NR XVII/94/15 RADY GMINY TUREK z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2016 rok.
UCHWAŁA NR XVII/93/15 RADY GMINY TUREK z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranego terenu w obrębie Kalinowa.
UCHWAŁA NR XVI/92/15 RADY GMINY TUREK z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/77/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
UCHWAŁA NR XVI/91/15 RADY GMINY TUREK z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
UCHWAŁA NR XVI/90/15 RADY GMINY TUREK z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
UCHWAŁA NR XVI/89/15 RADY GMINY TUREK z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025.
UCHWAŁA NR XVI/87/15 RADY GMINY TUREK z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Turek a Gminą Turek w zakresie współdziałania w sprawie realizacji inwestycji „Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Słodków Kolonia”.
UCHWAŁA NR XVI/86/15 RADY GMINY TUREK z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie Korytków.
UCHWAŁA NR XVI/85/15 RADY GMINY TUREK z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie Grabieniec.
UCHWAŁA NR XVI/84/15 RADY GMINY TUREK z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025”.
UCHWAŁA NR XVI/82/15 RADY GMINY TUREK z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
UCHWAŁA NR XV/81/15 RADY GMINY TUREK z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025
UCHWAŁA NR XV/78/15 RADY GMINY TUREK z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
UCHWAŁA NR XV/77/15 RADY GMINY TUREK z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
UCHWAŁA NR XV/76/15 RADY GMINY TUREK z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
UCHWAŁA NR XV/75/15 RADY GMINY TUREK z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok.
UCHWAŁA NR XV/74/15 RADY GMINY TUREK z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2016 rok.
UCHWAŁA NR XV/73/15 RADY GMINY TUREK z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.
UCHWAŁA NR XV/72/15 RADY GMINY TUREK z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie określenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Turek.
UCHWAŁA NR XIV/71/15 RADY GMINY TUREK z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025.
UCHWAŁA NR XIV/69/15 RADY GMINY TUREK z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Turek.
UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY TUREK z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Turek
UCHWAŁA NR XIV/67/15 RADY GMINY TUREK z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/181/13 Rady Gminy Turek z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
UCHWAŁA NR XIV/66/15 RADY GMINY TUREK z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości będących drogami wewnętrznymi stanowiących własność Gminy Turek służebnościami przesyłu.
UCHWAŁA NR XIII/64/15 RADY GMINY TUREK z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębach: Cisew i Wietchinin
UCHWAŁA NR XIII/63/15 RADY GMINY TUREK z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu Kowale Księże
UCHWAŁA NR XIII/62/15 RADY GMINY TUREK z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu Turkowice - część "A"
UCHWAŁA NR XIII/61/15 RADY GMINY TUREK z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Turku na kadencje 2016-2019.
UCHWAŁA XIII/60/15 RADY GMINY TUREK z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Turek.
UCHWAŁA NR XIII/59/15 RADY GMINY TUREK z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Turek zadania Gminy Turek w zakresie zakładania i utrzymania cmentarzy gminnych.
UCHWAŁA NR XIII/58/15 RADY GMINY TUREK z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Żuki, Gmina Turek.
UCHWAŁA NR XIII/57/15 RADY GMINY TUREK z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Turek nieruchomości położonej w obrębie Wrząca, Gmina Turek w drodze darowizny.
UCHWAŁA NR XIII/56/15 RADY GMINY TUREK z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Turek”
UCHWAŁA NR XII/54/15 RADY GMINY TUREK z dnia 14 września 2015 r.
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Turek.
UCHWAŁA NR XI/51/15 RADY GMINY TUREK z dnia 16 lipca 2015 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025
UCHWAŁA X/49/15 RADY GMINY TUREK z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2014 rok.
UCHWAŁA X/48/15 RADY GMINY TUREK z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
UCHWAŁA X/47/15 RADY GMINY TUREK z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenu sześciu gmin Powiatu Tureckiego: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Turek i Władysławów”.
UCHWAŁA NR IX/46/15 RADY GMINY TUREK z dnia 15 czerwca 2015 roku
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Żuki i Słodków Kolonia”
UCHWAŁA NR IX/45/15 RADY GMINY TUREK z dnia 15 czerwca 2015r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025.
UCHWAŁA NR IX/43/15 RADY GMINY TUREK z dnia 15 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Turek"
UCHWAŁA NR IX/42/15 RADY GMINY TUREK z dnia 15 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Turek opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Turku.
UCHWAŁA NR IX/41/15 RADY GMINY TUREK z dnia 15 czerwca 2015 r.
w sprawie zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Obrzębin.
UCHWAŁA NR IX/40/15 RADY GMINY TUREK z dnia 15 czerwca 2015 r.
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej w miejscowości Cisew.
UCHWAŁA NR IX/39/15 RADY GMINY TUREK z dnia 15 czerwca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargowej w miejscowości Albertów.
UCHWAŁA NR IX/38/15 RADY GMINY TUREK z dnia 15 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010 r., zmienionego Uchwałą Nr XLVI/249/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014 r.
UCHWAŁA NR IX/37/15 RADY GMINY TUREK z dnia 15 czerwca 2015 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żuki.
UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY TUREK z dnia 5 maja 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Turek a Gminą Miejską Turek dotyczącego zasad współpracy w zakresie korzystania przez mieszkańców Gminy Turek objętych programem Karta Dużej Rodziny Gminy Turek z dodatkowych ulg na terenie Gminy Miejskiej Turek
UCHWAŁA NR VIII/35/15 RADY GMINY TUREK z dnia 5 maja 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Turek"
UCHWAŁA NR VIII/34/15 RADY GMINY TUREK z dnia 5 maja 2015 r.
w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Turek
UCHWAŁA NR VI/32/15 RADY GMINY TUREK z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2030.
UCHWAŁA NR VI/31/15 RADY GMINY TUREK z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2015 Gminie Miejskiej Turek na organizację wspólnej masowej imprezy plenerowej pod nazwą „Dni Turku i Gminy Turek”
UCHWAŁA NR VI/30/15 RADY GMINY TUREK z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 dla Gminy Turek
UCHWAŁA NR VI/29/15 RADY GMINY TUREK z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2015 roku
UCHWAŁA NR VI/28/15 RADY GMINY TUREK z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
UCHWAŁA NR VI/27/15 RADY GMINY TUREK z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Turek
UCHWAŁA NR VI/26/15 RADY GMINY TUREK z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Turek na lata 2015-2019
UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY TUREK z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla wybranego terenu w obrębie Kalinowa
UCHWAŁA NR VI/24/15 RADY GMINY TUREK z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu Kowale Księże
UCHWAŁA NR VI/23/15 RADY GMINY TUREK z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu Turkowice - część "A"
UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY TUREK z dnia 16 lutego 2015 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Turek do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
UCHWAŁA NR V/21/15 RADY GMINY TUREK z dnia 16 lutego 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Turek oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
UCHWAŁA NR V/20/15 RADY GMINY TUREK z dnia 16 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/304/14 Rady Gminy Turek z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
UCHWAŁA NR V/19/15 RADY GMINY TUREK z dnia 16 lutego 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2015 – 2020 dla Gminy Turek
UCHWAŁA NR V/18/15 RADY GMINY TUREK z dnia 16 lutego 2015 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Turek na lata 2015-2020
UCHWAŁA NR V/17/15 RADY GMINY TUREK z dnia 16 lutego 2015 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrzębin
UCHWAŁA NR IV/15/15 RADY GMINY TUREK z dnia 21 stycznia 2015 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2030
UCHWAŁA NR IV/14/15 RADY GMINY TUREK z dnia 21 stycznia 2015 r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Turek do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego”