Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
UCHWAŁA NR XXIX/179/16 RADY GMINY TUREK z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/158/16 Rady Gminy Turek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
UCHWAŁA NR XXIX/178/16 RADY GMINY TUREK z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
UCHWAŁA NR XXIX/177/16 RADY GMINY TUREK z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2017 rok.
UCHWAŁA NR XXIX/176/16 RADY GMINY TUREK z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
UCHWAŁA NR XXIX/175/16 RADY GMINY TUREK z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2017 rok.
UCHWAŁA NR XXVIII/173/16 RADY GMINY TUREK z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.
UCHWAŁA NR XXVIII/172/16 RADY GMINY TUREK z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
UCHWAŁA NR XXVIII/171/16 RADY GMINY TUREK z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
UCHWAŁA NR XVIII/170/16 RADY GMINY TUREK z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
UCHWAŁA NR XXVIII/169/16 RADY GMINY TUREK z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr IX/41/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Obrzębin.
UCHWAŁA NR XXVIII/168/16 RADY GMINY TUREK z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Obrzębin.
UCHWAŁA Nr XXVII/167/16 RADY GMINY TUREK z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Żuki.
UCHWAŁA Nr XXVII/166/16 RADY GMINY TUREK z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Obrzębin.
UCHWAŁA Nr XXVII/165/16 RADY GMINY TUREK z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Cisew.
UCHWAŁA Nr XXVII/164/16 RADY GMINY TUREK z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
UCHWAŁA Nr XXVII/163/16 RADY GMINY TUREK z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
UCHWAŁA Nr XXVII/162/16 RADY GMINY TUREK z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kowale Księże na lata 2016-2023".
UCHWAŁA Nr XXVII/161/16 RADY GMINY TUREK z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla terenu w obrębie Chlebów.
UCHWAŁA Nr XXVII/160/16 RADY GMINY TUREK z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok”.
UCHWAŁA Nr XXVII/158/16 RADY GMINY TUREK z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
UCHWAŁA Nr XXVII/157/16 RADY GMINY TUREK z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
UCHWAŁA Nr XXVII/156/16 RADY GMINY TUREK z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok.
UCHWAŁA Nr XXVII/155/16 RADY GMINY TUREK z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2017 rok.
Uchwała Nr XXVI/154/16 Rady Gminy Turek z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
Uchwała Nr XXVI/153/16 Rady Gminy Turek z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
UCHWAŁA NR XXVI/152/16 RADY GMINY TUREK z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
UCHWAŁA NR XXVI/151/16 RADY GMINY TUREK z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej w miejscowości Słodków Kolonia.
UCHWAŁA NR XXV/150/16 RADY GMINY TUREK z dnia 18 października 2016 r.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Turek.
UCHWAŁA NR XXIV/149/16 RADY GMINY TUREK z dnia 5 września 2016 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
UCHWAŁA NR XXIV/148/16 RADY GMINY TUREK z dnia 5 września 2016 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
UCHWAŁA NR XXIV/147/16 RADY GMINY TUREK z dnia 05 września 2016
w sprawie wyrażenia woli przekazania Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie zadania własnego Gminy Turek w zakresie zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku
UCHWAŁA NR XXIV/146/16 RADY GMINY TUREK z dnia 05 września 2016 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabieniec.
UCHWAŁA Nr XXIV/145/16 RADY GMINY TUREK z dnia 05 września 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej za rok 2015.
UCHWAŁA NR XXIV/144/16 RADY GMINY TUREK z dnia 5 września 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów gminy Turek.
UCHWAŁA NR XXIII /143/16 RADY GMINY TUREK z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Turek za rok 2015.
UCHWAŁA NR XXIII/142/16 RADY GMINY TUREK z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015.
UCHWAŁA NR XXIII /141/16 RADY GMINY TUREK z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
UCHWAŁA Nr XXIII/140/16 RADY GMINY TUREK z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
UCHWAŁA NR XXII /139/16 RADY GMINY TUREK z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
UCHWAŁA NR XXII/138/16 RADY GMINY TUREK z dnia 15 czerwca 2016.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
UCHWAŁA NR XXII/137/16 RADY GMINY TUREK z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew".
UCHWAŁA NR XXII/135/16 RADY GMINY TUREK z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/46/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Żuki i Słodków Kolonia"
UCHWAŁA NR XXI/134/16 RADY GMINY TUREK z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/93/12 Rady Gminy Turek z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kalinowa na lata 2012-2019", zmienionej Uchwałą Nr XXIII/138/12 Rady Gminy Turek z dnia 14 sierpnia 2012 r.
UCHWAŁA NR XXI/133/16 RADY GMINY TUREK z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/304/2014 Rady Gminy Turek z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
UCHWAŁA NR XXI/132/16 RADY GMINY TUREK z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal lekcyjnych w szkołach, dla których Gmina Turek jest organem prowadzącym.
UCHWAŁA NR XXI/131/16 RADY GMINY TUREK z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
UCHWAŁA NR XXI/130/16 RADY GMINY TUREK z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/72/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Turek.
UCHWAŁA NR XXI/129/16 RADY GMINY TUREK z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
UCHWAŁA NR XX/128/16 RADY GMINY TUREK z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
UCHWAŁA NR XX/127/16 RADY GMINY TUREK z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew".
UCHWAŁA NR XX/126/16 RADY GMINY TUREK z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia, i Żuki".
UCHWAŁA NR XX/125/16 RADY GMINY TUREK z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
UCHWAŁA NR XX/124/16 RADY GMINY TUREK z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
UCHWAŁA NR XX/123/16 RADY GMINY TUREK z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
UCHWAŁA NR XX/122/16 RADY GMINY TUREK z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
UCHWAŁA NR XX/121/16 RADY GMINY TUREK z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słodków.
UCHWAŁA NR XX/120/16 RADY GMINY TUREK z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrzębin.
UCHWAŁA NR XX/119/16 RADY GMINY TUREK z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Korytków.
UCHWAŁA NR XX/118/16 RADY GMINY TUREK z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Cisewie.
UCHWAŁA NR XX/117/16 RADY GMINY TUREK z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Obrzębin.
UCHWAŁA NR XX/116/16 RADY GMINY TUREK z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej w miejscowości Żuki.
UCHWAŁA NR XIX/115/16 RADY GMINY TUREK z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Słodków Kolonia.
UCHWAŁA NR XIX/114/16 RADY GMINY TUREK z dnia 21 marca 2016.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
UCHWAŁA NR XIX/113/16 RADY GMINY TUREK z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie odstąpienia od sporządzania części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla terenów w obrębach: Szadów Pański, Pęcherzew, Turkowice i Kowale Księże.
UCHWAŁA NR XIX/112/16 RADY GMINY TUREK z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
UCHWAŁA NR XIX/111/16 RADY GMINY TUREK z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
UCHWAŁA NR XIX/110/16 RADY GMINY TUREK z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
UCHWAŁA NR XIX/109/16 RADY GMINY TUREK z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
UCHWAŁA NR XIX/108/16 RADY GMINY TUREK z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
UCHWAŁA NR XIX/107/16 RADY GMINY TUREK z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/179/13 Rady Gminy Turek z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
UCHWAŁA NR XIX/106/16 RADY GMINY TUREK z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
UCHWAŁA NR XIX/105/16 RADY GMINY TUREK z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.
UCHWAŁA NR XIX/104/16 RADY GMINY TUREK z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
UCHWAŁA NR XVIII/102/16 RADY GMINY TUREK z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.
UCHWAŁA NR XVIII/101/16 RADY GMINY TUREK z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2016 dla Gminy Turek.
UCHWAŁA NR XVIII/100/16 RADY GMINY TUREK z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji regulaminu cmentarza komunalnego położonego na terenie miejscowości Słodków Kolonia, Gmina Turek.
UCHWAŁA NR XVIII/99/16 RADY GMINY TUREK z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Cisew.
UCHWAŁA NR XVIII/98/16 RADY GMINY TUREK z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2016 roku.
UCHWAŁA NR XVIII/97/16 RADY GMINY TUREK z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słodków.