Wyszukiwarka:

UCHWAŁA NR XXIV/148/16 RADY GMINY TUREK z dnia 5 września 2016 r.


Uchwała Nr XXIV/148/16

Rady Gminy Turek

z dnia 5 września  2016 r.
 

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d , pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.) oraz art. 212,214,215,222,223,235-237 i 242 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. 2013r., poz.885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1 W Uchwale nr XVI/91/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej:

· Uchwałą Nr XVIII/103/16 Rady Gminy Turek z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek,
· Zarządzeniem Nr 4/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek,
· Uchwałą Nr XIX/114/16 Rady Gminy Turek z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Zarządzeniem Nr 8/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Zarządzeniem Nr 12/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Uchwałą Nr XX/123/16 Rady Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Zarządzeniem Nr 14/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 2 maja 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Uchwałą Nr XXI/131/16 Rady Gminy Turek z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Uchwałą Nr XXII/138/16 16 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Uchwałą Nr  XXIII/140/16 Rady Gminy Turek z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016
· Zarządzeniem Nr 24/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 29  czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016 w całości uchylonego Zarządzeniem Wójta Gminy Turek Nr 26/2016 z dnia 30 czerwca 2016.
· Zarządzeniem Nr 27/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Zarządzeniem Nr 31/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Zarządzeniem Nr 33/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Zarządzeniem Nr 35/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1  dochody budżetu zwiększa się do kwoty 30 672 813,36 zł z tego:
·        Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 29 977 440,36 zł
·        Dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 695 373,00 zł

2. W § 2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się  do kwoty 33 870 156,21 zł z tego:

·        Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 26 046 801,83 zł
·        Wydatki majątkowe zmniejsza  się do kwoty 7 823 354,38 zł

3. W
§ 3 Deficyt budżetu zwiększa się do kwoty 3 197 342,85 zł, zostanie sfinansowany przychodami   z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym oraz przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

4. W§ 4 zwiększa się łączną planowaną kwotę przychodów budżetu do kwoty  4 106 342,85 zł. (zwiększa  się  kwotę wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o kwotę 280 020,00 zł)

5. W załączniku Nr 1 Dochody  do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany , zwiększając dochody budżetu o kwotę 102 787,11 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

·        W planie dochodów wprowadza się:

Dział Rozdział Paragraf Kwota
801 80101 2010 39 787,11zł
010 01095 6300 60 000,00zł
 
 ·        W planie dochodów zwiększa się 

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianie
758 75801 2920 2 000,00zł 7 629 513,00zł
801 80110 2700 1 000,00zł 2 500,00zł
 
6. W załączniku Nr 2 Wydatki do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany , zwiększając wydatki budżetu o kwotę 382 807,11 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

·        W planie wydatków wprowadza się:

Dział Rozdział Paragraf Kwota
801 80101 6050 3 000,00zł
801 80195 6050 5 000,00zł
921 92195 3040 8 200,00zł
 
 ·        W planie wydatków zwiększa się: 

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianie
010 01010 4260 4 000,00zł 9 000,00zł
010 01010 4300 50 000,00zł 118 000,00zł
010 01010 6050 20 000,00zł 4 314 227,00zł
600 60016 4260 300,00zł 800,00zł
750 75023 4010 4 507,00zł 1 242 869,00zł
750 75023 4170 16 650,00zł 51 650,00zł
750 75023 4210 288,76zł 112 442,56zł
750 75023 4270 120 000,00zł 156 000,00zł
750 75023 4300 65 000,00zł 311 078,59zł
750 75023 6060 15 000,00zł 36 400,00zł
754 75412 6230 11 000,00zł 101 000,00zł
757 75702 8110 30 000,00zł 280 000,00zł
801 80101 4010 12 500,00zł 3 845 673,00zł
801 80101 4210 7 393,90zł 171 883,90zł
801 80101 4240 39 393,21zł 60 493,21zł
801 80101 4300 8 000,00zł 46 185,00zł
801 80110 4010 38 520,00zł 1 603 520,00zł
801 80110 4170 1 000,00zł 7 500,00zł
801 80110 4300 6 500,00zł 30 805,00zł
801 80113 4170 14 800,00zł 22 200,00zł
852 85204 4330 6 500,00zł 10 500,00zł
900 90095 6050 27 000,00zł 67 000,00zł
921 92109 4210 792,75 zł 142 537,07zł
921 92195 6050 37 000,00zł 92 527,86
926 92605 4210 1 600,00zł 22 600,00zł
 
 ·        W planie wydatków zmniejsza się: 

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianie
750 75023 6050 130 000,00zł 0zł
851 85141 6300  8 045,76zł 0zł
852 85214 3110 6 500,00zł 183 500,00zł
921 92195 4210 1 998,43zł 54 836,19zł
921 92195 4300 8 594,32zł 114 604,82zł
600 60016 6050 16 000,00zł 2 078 897,38zł
 
7. Załącznik Nr 3 „Wydatki Majątkowe" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

8. Załącznik Nr 4 „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami „  otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 5 „ Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały .

8. Załącznik Nr 6 „ Przychody i Rozchody Budżetu" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

9. Załącznik Nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

10. Załącznik Nr 10 „Fundusz Sołecki „ otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Beata Pieśkiewicz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (16/11/2016 11:19:25)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (16/11/2016 12:36:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (16/11/2016 12:38:07)
Lista wiadomości