Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
UCHWAŁA NR XLII/273/17 RADY GMINY TUREK z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Turek”.
UCHWAŁA NR XLII/272/17 RADY GMINY TUREK z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrzębin i Słodków Kolonia”.
UCHWAŁA NR XLII/271/17 RADY GMINY TUREK z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2018 rok.
UCHWAŁA NR XLII/270/17 RADY GMINY TUREK z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
UCHWAŁA NR XLII/269/17 RADY GMINY TUREK z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2018 rok.
UCHWAŁA NR XLI/268/17 RADY GMINY TUREK z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
UCHWAŁA NR XLI/267/17 RADY GMINY TUREK z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie aktualizacji wieloletniej prognozy dopłat do taryf dla mieszkańców Gminy Turek w związku z złożonym wnioskiem o dofinansowanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Turek, w miejscowości Cisew, Słodków Kolonia, Obrzębin i Żuki oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Słodków, Kaczki Średnie i Cisew”.
UCHWAŁA NR XLI/265/17 RADY GMINY TUREK z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
UCHWAŁA NR XLI/264/17 RADY GMINY TUREK z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.
UCHWAŁA NR XLI/262/17 RADY GMINY TUREK z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XL/251/17 Rady Gminy Turek z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej na 2018 rok.
UCHWAŁA NR XLI/261/17 RADY GMINY TUREK z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słodków Kolonia.
UCHWAŁA NR XLI/260/17 RADY GMINY TUREK z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Turkowice.
UCHWAŁA NR XL/259/17 RADY GMINY TUREK z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-I.4131.1.585.2017.11 z dnia 13 listopada 2017 roku.
UCHWAŁA NR XL/258/17 RADY GMINY TUREK z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew – etap III ".
UCHWAŁA NR XL/257/17 RADY GMINY TUREK z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację projektu pn.”Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”.
UCHWAŁA NR XL/256/17 RADY GMINY TUREK z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego za umieszczenie tablic lub innych nośników reklamowych na nieruchomościach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Turek.
UCHWAŁA NR XL/255/17 RADY GMINY TUREK z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.
UCHWAŁA NR XL/253/17 RADY GMINY TUREK z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla terenu w obrębie Obrzębin.
UCHWAŁA NR XL/252/17 RADY GMINY TUREK z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Turek z tytułu ich uczestniczenia w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
UCHWAŁA NR XL/250/17 RADY GMINY TUREK z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
UCHWAŁA NR XL/249/17 RADY GMINY TUREK z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
UCHWAŁA NR XL/248/17 RADY GMINY TUREK z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
UCHWAŁA NR XL/247/17 RADY GMINY TUREK z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
UCHWAŁA NR XL/246/17 RADY GMINY TUREK z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok.
UCHWAŁA NR XL/245/17 RADY GMINY TUREK z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2018 rok.
UCHWAŁA NR XL/244/17 RADY GMINY TUREK z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Obrzębin.
UCHWAŁA NR XL/243/17 RADY GMINY TUREK z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Żukach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej – Curie w Żukach.
UCHWAŁA NR XL/242/17 RADY GMINY TUREK z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Turkowicach.
UCHWAŁA NR XL/241/17 RADY GMINY TUREK z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Słodkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Słodkowie wchodzącą w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie.
UCHWAŁA NR XL/240/17 RADY GMINY TUREK z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich.
UCHWAŁA NR XL/239/17 RADY GMINY TUREK z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie.
UCHWAŁA NR XL/238/17 RADY GMINY TUREK z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Mehoffera w Chlebowie.
UCHWAŁA NR XL/237/17 RADY GMINY TUREK z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok”.
UCHWAŁA NR XXXIX/236/17 RADY GMINY TUREK z dnia 3 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027
UCHWAŁA NR XXXVIII/235/17 RADY GMINY TUREK z dnia 9 października 2017 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji cennika na 2018 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
UCHWAŁA NR XXXVIII/234/17 RADY GMINY TUREK z dnia 9 października 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.
UCHWAŁA NR XXXVIII/232/17 RADY GMINY TUREK z dnia 9 października 2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla terenu w obrębie Chlebów.
UCHWAŁA NR XXXVIII/231/17 RADY GMINY TUREK z dnia 9 października 2017 r.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010 r., zmienionego Uchwałą Nr XLVI/249/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014 r. oraz Uchwałą Nr IX/38/2015 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 r.
UCHWAŁA NR XXXVIII/230/17 RADY GMINY TUREK z dnia 9 października 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Obrzębin.
UCHWAŁA NR XXXVIII/229/17 RADY GMINY TUREK z dnia 9 października 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Obrzębin.
UCHWAŁA NR XXXVIII/228/17 RADY GMINY TUREK z dnia 9 października 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok”.
UCHWAŁA NR XXXVIII/227/17 RADY GMINY TUREK z dnia 9 października 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.
UCHWAŁA NR XXXVII/226/17 RADY GMINY TUREK z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
UCHWAŁA NR XXXVII/225/17 RADY GMINY TUREK z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.
UCHWAŁA NR XXXV/222/17 RADY GMINY TUREK z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2016 rok.
UCHWAŁA NR XXXV/221/17 RADY GMINY TUREK z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
UCHWAŁA NR XXXV/220/17 RADY GMINY TUREK z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.
UCHWAŁA NR XXXV/218/17 RADY GMINY TUREK z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek.
UCHWAŁA NR XXXV/217/17 RADY GMINY TUREK z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.
UCHWAŁA NR XXXV/216/17 RADY GMINY TUREK z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.
UCHWAŁA NR XXXV/215/17 RADY GMINY TUREK z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej w miejscowości Żuki.
UCHWAŁA NR XXXV/214/17 RADY GMINY TUREK z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/184/17 Rady Gminy Turek z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla terenu w obrębie Cisew i Grabieniec.
UCHWAŁA NR XXXV/213/17 RADY GMINY TUREK z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla terenu w obrębie Obrzębin.
UCHWAŁA NR XXXIV/212/17 RADY GMINY TUREK z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów: Szadów Pański i Pęcherzew - część "A".
UCHWAŁA NR XXXIV/211/17 RADY GMINY TUREK z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Turek.
UCHWAŁA NR XXXIV/210/17 RADY GMINY TUREK z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę Nr XXXIV/217/02 Rady Gminy Turek z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów pod zalesienie na obszarze Gminy Turek oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.
UCHWAŁA NR XXXIV/209/17 RADY GMINY TUREK z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Turek”.
UCHWAŁA NR XXXIV/208/17 RADY GMINY TUREK z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrzębin i Słodków Kolonia”.
UCHWAŁA NR XXXIV/207/17 RADY GMINY TUREK z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew – etap III ".
UCHWAŁA NR XXXIV/206/17 RADY GMINY TUREK z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.
UCHWAŁA NR XXXIV/204/17 RADY GMINY TUREK z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cisew.
UCHWAŁA NR XXXIV/203/17 RADY GMINY TUREK z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów gminy Turek.
UCHWAŁA NR XXXIII/201/17 RADY GMINY TUREK z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2017 roku.
UCHWAŁA NR XXXIII/200/17 RADY GMINY TUREK z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kawęczyn do prowadzenia zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w Młodzianowie.
UCHWAŁA NR XXXIII/199/17 RADY GMINY TUREK z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
UCHWAŁA NR XXXII/198/17 RADY GMINY TUREK z dnia 6 marca 2017 r.
w sprawie przekazania skargi według właściwości.
UCHWAŁA NR XXXII/197/17 RADY GMINY TUREK z dnia 6 marca 2017 r.
w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Turek.
UCHWAŁA NR XXXII/196/17 RADY GMINY TUREK z dnia 6 marca 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
UCHWAŁA NR XXXI/195/17 RADY GMINY TUREK z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
UCHWAŁA NR XXXI/193/17 RADY GMINY TUREK z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Rumiankowej w miejscowości Obrzębin.
UCHWAŁA NR XXXI/192/17 RADY GMINY TUREK z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Miętowej w miejscowości Obrzębin.
UCHWAŁA NR XXXI/191/17 RADY GMINY TUREK z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Krokusowej w miejscowości Obrzębin.
UCHWAŁA NR XXXI/190/17 RADY GMINY TUREK z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Turkowice.
UCHWAŁA NR XXXI/189/17 RADY GMINY TUREK z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Turek nieruchomości położonej w obrębie Kaczki Średnie, gm. Turek.
UCHWAŁA NR XXXI/188/17 RADY GMINY TUREK z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Turek nieruchomości położonych w obrębie Obrzębin, gm. Turek.
UCHWAŁA NR XXXI/187/17 RADY GMINY TUREK z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności Projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Turek, w miejscowości Cisew, Słodków Kolonia, Obrzębin i Żuki oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Słodków, Kaczki Średnie i Cisew” oraz akceptacji wieloletniej prognozy dopłat do taryf dla mieszkańców Gminy Turek.
UCHWAŁA NR XXXI/186/17 RADY GMINY TUREK z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Turek do projektu pozakonkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu pozakonkursowego „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparciach rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim", realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
UCHWAŁA NR XXX/185/17 RADY GMINY TUREK z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
UCHWAŁA NR XXX/184/17 RADY GMINY TUREK z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla terenu w obrębie Cisew i Grabieniec.
UCHWAŁA NR XXX/183/17 RADY GMINY TUREK z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.
UCHWAŁA NR XXX/181/17 RADY GMINY TUREK z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 dla Gminy Turek.
UCHWAŁA NR XXX/180/17 RADY GMINY TUREK z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 dla Gminy Turek.