Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
UCHWAŁA NR XLIV/287/18 RADY GMINY TUREK z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
UCHWAŁA NR XLIV/285/18 RADY GMINY TUREK z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Korytków na lata 2018-2024".
UCHWAŁA NR XLIV/284/18 RADY GMINY TUREK z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
UCHWAŁA NR XLIV/283/18 RADY GMINY TUREK z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Turek na lata 2018-2021".
UCHWAŁA NR XLIV/282/18 RADY GMINY TUREK z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2018 roku".
UCHWAŁA NR XLIV/281/18 RADY GMINY TUREK z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie dofinansowania oraz realizacji projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Turek, w miejscowości Cisew, Słodków Kolonia, Obrzębin i Żuki oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Słodków, Kaczki Średnie i Cisew”.
UCHWAŁA NR XLIII/280/18 RADY GMINY TUREK z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
UCHWAŁA NR XLIII/279/18 RADY GMINY TUREK z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
UCHWAŁA NR XLIII/278/18 RADY GMINY TUREK z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
UCHWAŁA NR XLIII/276/18 RADY GMINY TUREK z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania pn. ”Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie – Przykona w m. Kaczki Średnie”.
UCHWAŁA NR XLIII/275/18 RADY GMINY TUREK z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla Gminy Turek.
UCHWAŁA NR XLIII/274/18 RADY GMINY TUREK z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 dla Gminy Turek.