Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
UCHWAŁA NR XLVI/296/18 RADY GMINY TUREK z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
UCHWAŁA NR XLVI/294/18 RADY GMINY TUREK z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Turek na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024”.
UCHWAŁA NR XLV/293/18 RADY GMINY TUREK z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów: Szadów Pański i Pęcherzew – część A”.
UCHWAŁA NR XLV/292/18 RADY GMINY TUREK z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębach Cisew i Grabieniec.
UCHWAŁA NR XLV/291/18 RADY GMINY TUREK z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
UCHWAŁA NR XLV/289/18 RADY GMINY TUREK z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.
UCHWAŁA NR XLV/288/18 RADY GMINY TUREK z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Turek.
UCHWAŁA NR XLIV/287/18 RADY GMINY TUREK z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
UCHWAŁA NR XLIV/285/18 RADY GMINY TUREK z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Korytków na lata 2018-2024".
UCHWAŁA NR XLIV/284/18 RADY GMINY TUREK z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
UCHWAŁA NR XLIV/283/18 RADY GMINY TUREK z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Turek na lata 2018-2021".
UCHWAŁA NR XLIV/282/18 RADY GMINY TUREK z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2018 roku".
UCHWAŁA NR XLIV/281/18 RADY GMINY TUREK z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie dofinansowania oraz realizacji projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Turek, w miejscowości Cisew, Słodków Kolonia, Obrzębin i Żuki oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Słodków, Kaczki Średnie i Cisew”.
UCHWAŁA NR XLIII/280/18 RADY GMINY TUREK z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
UCHWAŁA NR XLIII/279/18 RADY GMINY TUREK z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
UCHWAŁA NR XLIII/278/18 RADY GMINY TUREK z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
UCHWAŁA NR XLIII/276/18 RADY GMINY TUREK z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania pn. ”Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie – Przykona w m. Kaczki Średnie”.
UCHWAŁA NR XLIII/275/18 RADY GMINY TUREK z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla Gminy Turek.
UCHWAŁA NR XLIII/274/18 RADY GMINY TUREK z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 dla Gminy Turek.