Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
UCHWAŁA NR VIII/44/19 RADY GMINY TUREK z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
UCHWAŁA NR VIII/43/19 RADY GMINY TUREK z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
UCHWAŁA NR VIII/42/19 RADY GMINY TUREK z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2019 roku".
UCHWAŁA NR VII/41/19 RADY GMINY W TURKU z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie zgłoszenia sołectwa Warenka do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
UCHWAŁA NR VII/40/19 RADY GMINY TUREK z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
UCHWAŁA NR VII/38/19 RADY GMINY TUREK z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
UCHWAŁA NR VII/37/19 RADY GMINY TUREK z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Turek.
UCHWAŁA NR VII/36/19 RADY GMINY TUREK z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Warenka.
UCHWAŁA NR VII/35/19 RADY GMINY TUREK z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Turkowice.
UCHWAŁA NR VII/34/19 RADY GMINY TUREK z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Budy Słodkowskie.
UCHWAŁA NR VII/33/19 RADY GMINY TUREK z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania.
UCHWAŁA NR VII/32/19 RADY GMINY TUREK z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Turek.
UCHWAŁA NR VII/31/19 RADY GMINY TUREK z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 dla Gminy Turek.
UCHWAŁA NR VI/30/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
UCHWAŁA NR VI/29/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
UCHWAŁA NR VI/28/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
UCHWAŁA NR VI/27/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A.
UCHWAŁA NR VI/26/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Cisew.
UCHWAŁA NR VI/25/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.
UCHWAŁA NR VI/24/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
UCHWAŁA NR VI/23/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Turek "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.