Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
UCHWAŁA NR X/57/19 RADY GMINY TUREK z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027
UCHWAŁA NR X/56/19 RADY GMINY TUREK z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
UCHWAŁA NR IX/55/19 RADY GMINY TUREK z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Turek 87/100 udziału w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Słodków Kolonia.
UCHWAŁA NR IX/54/19 RADY GMINY TUREK z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
UCHWAŁA NR IX/53/19 RADY GMINY TUREK z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
UCHWAŁA NR IX/52/19 RADY GMINY TUREK z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
UCHWAŁA NR IX/51/19 RADY GMINY TUREK z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Turek.
UCHWAŁA NR IX/50/19 RADY GMINY TUREK z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
UCHWAŁA NR IX/49/19 RADY GMINY TUREK z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turek.
UCHWAŁA NR IX/48/19 RADY GMINY TUREK z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Turek.
UCHWAŁA NR IX/47/19 RADY GMINY TUREK z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek.
UCHWAŁA NR IX/46/19 RADY GMINY TUREK z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek.
UCHWAŁA NR IX/45/19 RADY GMINY TUREK z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek.
UCHWAŁA NR VIII/44/19 RADY GMINY TUREK z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
UCHWAŁA NR VIII/43/19 RADY GMINY TUREK z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
UCHWAŁA NR VIII/42/19 RADY GMINY TUREK z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2019 roku".
UCHWAŁA NR VII/41/19 RADY GMINY W TURKU z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie zgłoszenia sołectwa Warenka do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
UCHWAŁA NR VII/40/19 RADY GMINY TUREK z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
UCHWAŁA NR VII/38/19 RADY GMINY TUREK z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
UCHWAŁA NR VII/37/19 RADY GMINY TUREK z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Turek.
UCHWAŁA NR VII/36/19 RADY GMINY TUREK z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Warenka.
UCHWAŁA NR VII/35/19 RADY GMINY TUREK z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Turkowice.
UCHWAŁA NR VII/34/19 RADY GMINY TUREK z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Budy Słodkowskie.
UCHWAŁA NR VII/33/19 RADY GMINY TUREK z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania.
UCHWAŁA NR VII/32/19 RADY GMINY TUREK z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Turek.
UCHWAŁA NR VII/31/19 RADY GMINY TUREK z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 dla Gminy Turek.
UCHWAŁA NR VI/30/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
UCHWAŁA NR VI/29/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
UCHWAŁA NR VI/28/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
UCHWAŁA NR VI/27/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A.
UCHWAŁA NR VI/26/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Cisew.
UCHWAŁA NR VI/25/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.
UCHWAŁA NR VI/24/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
UCHWAŁA NR VI/23/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Turek "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.