Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
UCHWAŁA NR XIII/76/19 RADY GMINY TUREK z dnia 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
UCHWAŁA NR XIII/75/19 RADY GMINY TUREK z dnia 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie uznania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Tureckiego” jako równoważnego gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
UCHWAŁA NR XIII/74/19 RADY GMINY TUREK z dnia 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023”.
UCHWAŁA NR XII/73/19 RADY GMINY TUREK z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok.
UCHWAŁA NR XII/72/19 RADY GMINY TUREK z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
UCHWAŁA NR XII/71/19 RADY GMINY TUREK z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek wotum zaufania.
UCHWAŁA NR XII/70/19 RADY GMINY TUREK z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
UCHWAŁA NR XII/69/19 RADY GMINY TUREK z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
UCHWAŁA NR XII/68/19 RADY GMINY TUREK z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
UCHWAŁA NR XII/67/19 RADY GMINY TUREK z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2018 roku.
UCHWAŁA NR XII/66/19 RADY GMINY TUREK z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Turek opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Turku.
UCHWAŁA NR XII/65/19 RADY GMINY TUREK z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania.
UCHWAŁA NR XII/64/19 RADY GMINY TUREK z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/109/16 Rady Gminy Turek z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
UCHWAŁA NR XII/63/19 RADY GMINY TUREK z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2019 roku”.
UCHWAŁA NR XII/62/19 RADY GMINY TUREK z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cisew.
UCHWAŁA NR XII/61/19 RADY GMINY TUREK z dnia 18 czerwca 2019 r.
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Obrzębin.
UCHWAŁA NR XII/60/19 RADY GMINY TUREK z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turek.
UCHWAŁA NR XII/59/19 RADY GMINY TUREK z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Turek.
UCHWAŁA NR XII/58/19 RADY GMINY TUREK z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
UCHWAŁA NR X/57/19 RADY GMINY TUREK z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027
UCHWAŁA NR X/56/19 RADY GMINY TUREK z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
UCHWAŁA NR IX/55/19 RADY GMINY TUREK z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Turek 87/100 udziału w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Słodków Kolonia.
UCHWAŁA NR IX/54/19 RADY GMINY TUREK z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
UCHWAŁA NR IX/53/19 RADY GMINY TUREK z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
UCHWAŁA NR IX/52/19 RADY GMINY TUREK z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
UCHWAŁA NR IX/51/19 RADY GMINY TUREK z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Turek.
UCHWAŁA NR IX/50/19 RADY GMINY TUREK z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
UCHWAŁA NR IX/49/19 RADY GMINY TUREK z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turek.
UCHWAŁA NR IX/48/19 RADY GMINY TUREK z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Turek.
UCHWAŁA NR IX/47/19 RADY GMINY TUREK z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek.
UCHWAŁA NR IX/46/19 RADY GMINY TUREK z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek.
UCHWAŁA NR IX/45/19 RADY GMINY TUREK z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek.
UCHWAŁA NR VIII/44/19 RADY GMINY TUREK z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
UCHWAŁA NR VIII/43/19 RADY GMINY TUREK z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
UCHWAŁA NR VIII/42/19 RADY GMINY TUREK z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2019 roku".
UCHWAŁA NR VII/41/19 RADY GMINY W TURKU z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie zgłoszenia sołectwa Warenka do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
UCHWAŁA NR VII/40/19 RADY GMINY TUREK z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
UCHWAŁA NR VII/38/19 RADY GMINY TUREK z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
UCHWAŁA NR VII/37/19 RADY GMINY TUREK z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Turek.
UCHWAŁA NR VII/36/19 RADY GMINY TUREK z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Warenka.
UCHWAŁA NR VII/35/19 RADY GMINY TUREK z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Turkowice.
UCHWAŁA NR VII/34/19 RADY GMINY TUREK z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Budy Słodkowskie.
UCHWAŁA NR VII/33/19 RADY GMINY TUREK z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania.
UCHWAŁA NR VII/32/19 RADY GMINY TUREK z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Turek.
UCHWAŁA NR VII/31/19 RADY GMINY TUREK z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 dla Gminy Turek.
UCHWAŁA NR VI/30/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
UCHWAŁA NR VI/29/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
UCHWAŁA NR VI/28/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
UCHWAŁA NR VI/27/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A.
UCHWAŁA NR VI/26/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Cisew.
UCHWAŁA NR VI/25/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.
UCHWAŁA NR VI/24/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
UCHWAŁA NR VI/23/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Turek "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.