Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy » 2019 rok

Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 1 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2019

WÓJTA GMINY TUREK

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2019 r.  poz. 506), art. 16a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983),  Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U. z 2015 r. poz. 1798) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu nr 8/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje nowe brzmienie: „ § 2  Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora powoduje nawiązanie  stosunku pracy w bibliotece na czas określony od dnia 1 lutego 2019 r.  do czasu powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2019 r.”.


§ 2.
Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian.§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (02/04/2019 11:43:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (02/04/2019 11:43:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (02/04/2019 11:47:36)
Lista wiadomości