Wyszukiwarka:

2004

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 49/04 Wójta Gminy Turek z dnia 31.12.2004 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 48/04 Wójta Gminy Turek z dnia 31 grudnia 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
Zarządzenie Nr 47/04 Wójta Gminy Turek z dnia 22 grudnia 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
Zarządzenie Nr 46/04 Wójta Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2004 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej nadzorującej otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę autobusu
Zarządzenie Nr 45/04 Wójta Gminy Turek z dnia 20 grudnia 2004 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu Nr 36, zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005 r.
Zarządzenie nr 44/04 Wójta Gminy Turek z dnia 20.12.2004 r.
W sprawie: stawki ekwiwalentu na niektóre materiały biurowe nabywane we własnym zakresie przez pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Turku oraz pracownika GBP w Słodkowie.
ZARZĄDZENIE NR 43/04 WÓJTA GMINY TUREK z dnia 18 listopada 2004 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego oraz określenia regulaminu pracy Komisji Egzaminacyjnej
Zarządzenie Nr 42/04 Wójta Gminy Turek z dnia 15 listopada 2004 r.
w sprawie projektu budżetu gminy Turek na 2005 rok.
Zarządzenie nr 41/04 Wójta Gminy Turek z dnia 8 listopada 2004 roku
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Dzierżązna w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa.
ZARZĄDZENIE NR 40 /04 r.WÓJTA GMINY TUREK z dnia 2004.11.08
w sprawie: ogłoszenia i organizacji przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej.
ZARZĄDZENIE NR 39 /04 r.WÓJTA GMINY TUREK z dnia 2004.11.08
w sprawie : obniżenia ceny nieruchomości położonej we wsi Słodków
ZARZĄDZENIE NR 38/04 Wójta Gminy Turek z dnia 27 października 2004 r.
w sprawie: powołania Komisji Odbioru Inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Budy Słodkowskie."
ZARZĄDZENIE NR 37/04 Wójta Gminy Turek z dnia 27 października 2004 r.
w sprawie: powołania Komisji Odbioru Inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej II etap w miejscowości Wrząca."
Zarządzenie Nr 36/04 Wójta Gminy Turek z dnia 04.10.2004 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 rok.
ZARZĄDZENIE NR 35 /04 WÓJTA GMINY TUREK z dnia 2004.10.04
w sprawie ogłoszenia organizacji i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 34/04 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
Zarządzenie Nr 33/04 Wójta Gminy Turek z dnia 04 sierpnia 2004 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
Zarządzenie Nr 32/04 Wójta Gminy Turek z dnia 02.08.2004r.
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do wydawania decyzji z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy na czas nieobecności w pracy Kierownika GOPS.
Zarządzenie Nr31/04 Wójta Gminy Turek z dnia 2 sierpnia 2004 r.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek za I półrocze 2004 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
Zarządzenie nr30/2004 Wójta Gminy Turek z dnia 29.07.2004r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę.
Zarządzenie Nr 29/04 Wójta Gminy Turek z dnia 12 lipca 2004 r
w sprawie powołania Komisji przetargowej nadzorującej otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 28/04 Wójta Gminy Turek z dnia 12 lipca 2004 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej nadzorującej otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę
ZARZĄDZENIE NR 25/04 Wójta Gminy w Turku z dnia 21.06.2004 r.
w sprawie przydzielenia pracownikom Urzędu Gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej środków czystości i herbaty.
Zarządzenie nr 24/04 Wójta Gminy Turek z dnia 21.06.2004 r.
w sprawie stawki ekwiwalentu na niektóre materiały biurowe nabywane we własnym zakresie przez pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Turku oraz pracownika GBP w Słodkowie.
Zarządzenie nr 23/04 Wójta Gminy Turek z dnia 21.06.2004r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytanie o cenę.
Zarządzenie Nr 22/04 Wójta Gminy Turek z dnia 14 czerwca 2004r.
w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego i Pełnomocnika ds. rozwoju lokalnego
Zarządzenie Nr 21/04 Wójta Gminy Turek z dnia 14.06.2004r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Wymiana stolarki w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich"
Zarządzenie Nr 20/04 Wójta Gminy Turek z dnia 31 maja 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
Zarządzenie nr 18 /2004 Wójta Gminy Turek z dnia 27.05.2004r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 17/04 Wójta Gminy Turek z dnia 26 maja 2004 r.
w sprawie wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły w skład Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Curie -Skłodowskiej w Żukach
Zarządzenie nr 16/04 Wójta Gminy Turek z dnia 19 maja 2004 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzania wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.
Zarządzenie nr 15 /2004 Wójta Gminy Turek z dnia 17.05.2004r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarządzanie Nr 14 / 2004 Wójta Gminy Turek z dnia 30. 04. 2004 r.
w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Turku upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w zakresie pomocy społecznej .
Zarządzenie Nr 13/04 Wójta Gminy Turek z dnia 30.04.2004 r.
sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 12/04 Wójta Gminy Turek z dnia 22 kwietnia 2004 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
Zarządzenie Nr 11/04 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2004 rok
Zarządzenie nr 10 /2004 Wójta Gminy Turek z dnia 30.03.2004r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę.
Z a r z ą d z e n i e Nr9 /04 Wójta Gminy Turek z dnia 24 marca 2004r.
w sprawie : odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz powołania nowego członka Komisji .
Zarządzenie Nr 6/04 Wójta Gminy Turek z dnia 3 marca 2004 roku
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turek
ZARZĄDZENIE nr7/04 Wójta Gminy Turek z dnia 4 marca 2004 roku
w sprawie określenia rodzaju spraw z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych.
Zarządzenie Nr 5/04 Wójta Gminy Turek z dnia 02 marca 2004 roku
w sprawie planu dofinansowania na rok 2004 form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Turek
Zarządzenie Nr 4/04 Wójta Gminy Turek z dnia 16.02.2004 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 rok.
Zarządzenie nr 3 /2004 Wójta Gminy Turek z dnia 02.02.2004r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę.
ZARZĄDZENIE Nr 2/04 WÓJTA GMINY TUREK z dnia 20 stycznia 2004 r.
w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego w zamian za objęcie kolejnych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.
Z a r z ą d z e n i e Nr 1/04 Wójta Gminy Turek z dnia 19 stycznia 2004r.
w sprawie : odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz powołania nowego członka Komisji .