Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2016.
Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2016.
Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017.
Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie zasad realizacji rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez jednostki budżetowe Gminy Turek
Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2016.
Zarządzenie nr 61/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok".
Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 10 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.
Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 10 listopada 2016 r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 31 października 2016 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
Zarządzenie nr 55/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 19 października 2016 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.
Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2016.
Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 29 września 2016 r.
W sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2016.
Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 27 września 2016
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
Zarządzenie nr 48/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 15 września 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 15 września 2016 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2016.
Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 12 września 2016
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016
Zarządzenie nr 45/16 Wójta Gminy Turek z dnia 12 września 2016 r.
w sprawie ogłoszenia organizacji i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 7 września 2016 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016
Zarządzenie Nr 43 /2016 Wójta Gminy Turek z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do reprezentowania Gminy Turek wobec osób trzecich we wszystkich działaniach związanych z realizacją projektu "Partnerstwo na rzecz dobrego wsparcia na terenie gmin powiatu tureckiego" z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekt konkursowy, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne.
Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaczkach Średnich
Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum w Słodkowie
Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Żukach
Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Turkowicach
Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 23 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 23 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 36 /2016 Wójta Gminy Turek z dnia 23 sierpnia 2016 r.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 9 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016
Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 5 sierpnia 2016 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu
Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 25 lipca 2016 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
Zarządzenie nr 32/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 25 lipca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 r.
Zarządzenie nr 31/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 14 lipca 2016 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016
Zarządzenie nr 30/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 14 lipca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie nr 29/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 11 lipca 2016 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu.
Zarządzenie nr 28/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 04 lipca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2016 rok
Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Turek
Zarządzenie nr 24/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016
Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia organizacji i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej.
Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 20 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowych do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań publicznych
Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 10 maja 2016 r.
w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Warenka.
Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 2 maja 2016 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 2 maja 2016 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 2 maja 2016 roku
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 2 maja 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 15 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 06 kwietnia 2016 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ustalenia regulaminu jej działania.
Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 1 kwietnia 2016 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2016
Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Turek na rok szkolny 2016/2017
Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
Zarządzenie nr 7/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2015 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
Zarządzenie nr 6/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 16 marca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turek w roku szkolnym 2016/2017
Zarządzenie nr 4/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
Zarządzenie nr 3/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do złożenia i podpisania wniosku partnerskiego na rzecz realizacji projektu WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2016 r.
uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 19 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji do Spraw Mieszkaniowych