Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Procedury załatwianych spraw

Procedury załatwianych spraw

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięciaPODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71 ze zmianami).


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Turek
ul. Ogrodowa 4,
62-700 Turek
tel. 63 279-40-60,
fax. 63 279-40-66
e-mail: ug@gmina.turek.pl


WYMAGANE DOKUMENTY


Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach występuje Inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik.
Wykaz załączników do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 • Mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej. 
 • W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w trzech egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, a w przypadku gdy wnioskodawca występuje o ustalenie jego zakresu - kartę informacyjną przedsięwzięcia.
 • W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia, w trzech egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
 • W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 1 - mapę sytuacyjno - wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 • Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 
 • W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 • Pełnomocnictwo.

OPŁATY

We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:

 • 205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Turek.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 • Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia.
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

DO POBRANIA:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Furmańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Józefowicz (02/02/2007 08:06:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Józefowicz (28/05/2007 11:34:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (07/02/2018 10:01:05)
Lista wiadomości