Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Procedury załatwianych spraw - wnioski do pobrania

Procedury załatwianych spraw

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.)
 • Akty prawa miejscowego

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 • Urząd Gminy Turek

            ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek,

            tel. 63 279-40-60, fax. 63 279-40-66

            e-mail: srodowisko@gmina.turek.pl

 


KOGO DOTYCZY

 • Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DELARACJI

 • Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Turek deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

 

 • Zgodnie z art. 6m ust. 2 ww. ustawy, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Turek nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust.2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
) z zastrzeżeniem:

 • art.6q ust.3 powoływanej ustawy (w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona),
 • art. 6i ust.2 powoływanej ustawy (w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana).

 

 • Od 1 sierpnia 2016 r. z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały wyłączone nieruchomości niezamieszkałe – działalności gospodarcze, przedsiębiorstwa, instytucje, placówki oświatowe itp. Zatem odbiór odpadów komunalnych z tychże nieruchomości odbywa się na podstawie indywidualnej umowy zawartej z przedsiębiorcą. Poniżej podajemy wykaz podmiotów, z którymi można zawrzeć przedmiotową umowę. Przedsiębiorcy, aby mogli odbierać od właścicieli nieruchomości odpady komunalne z terenu gminy Turek muszą posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Turek.

Lp.

Nazwa i adres

Telefon kontaktowy

1.

Zakładu Usług Komunalnych EKO-GAB s.c. G.Kropidłowski, D.Piąstka, Kowale Pańskie kolonia 11a, 62-704 Kawęczyn

63 288-72-69

2.

PGKiM Sp. z o.o., ul. Polna 4,
 62-700 Turek

63 280-03-46

3.

Zakład Oczyszczania GMI-TUR Wiesław Baranowski, ul. Paderewskiego 17, 62-700 Turek

603-435-760

4.

Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN Andrzej Bakun, ul. Roztoka 6, 62-513 Krzymów

63 249-39-98

5.

Zakład Oczyszczania Miasta EKO Sp.J. Jerzy Rudowicz, Sławomir Rudowicz, ul. Łódzka 19, 62-800 Kalisz

62 764-22-96,
62 767-23-30

6.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A., ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz 

62 767-50-18

7.

VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Majowa 87/89,
97-200 Tomaszów Mazowiecki

44 72 4 41 71

8.

PGKiM Sp. z o. o., ul. M. Dąbrowskiej 8,
62-500 Konin

63 242-82-76

9.

Firma Usługowa KOSZ Sp. z o.o.,
ul. Wylotowa 57, 63-400 Ostrów Wielkopolski

62 592-32-33

10.

Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Turku Henryk Włodarzewski, ul. Żeromskiego 31, 62-700 Turek

504-262-235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  OPŁATY

 • podstawa opłaty: na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy – miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w stosownej uchwale Rady Gminy.

 • wysokość opłaty:

6,70 zł/miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

14,00 zł/miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są  zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Począwszy od 1 lipca 2013 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na rzecz gminy - bez wezwania – co dwa miesiące w terminie do 15 dnia drugiego miesiąca, w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji.

Terminy płatności:

 • do 15 lutego za styczeń i luty
 • do 15 kwietnia za marzec i kwiecień
 • do 15 czerwca za maj i czerwiec
 • do 15 sierpnia za lipiec i sierpień
 • do 15 października za wrzesień i październik
 • do 15 grudnia za listopad i grudzień

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bezpośrednio w kasie
  UG Turek, ul. Ogrodowa 4 lub na rachunek bankowy Rejonowego  Banku Spółdzielczego
w Malanowie, nr rachunku:

  14 8557 0009 0800 0910 2008 0001

 

Dokonując opłaty, pamiętajmy o precyzyjnym wskazaniu właściciela nieruchomości którego ona dotyczy, wskazaniu rodzaju opłaty oraz o jej prawidłowej  wysokości.

 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

 

KONTAKT:   Urząd Gminy Turek,   ul. Ogrodowa 4,  62-700 Turek

                        Tel. 63 279-40-60, 63 279-40-83, Fax 63 279-40-66

                        email: ug@gmina.turek.pl, srodowisko@gmina.turek.pl


Do pobrania:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Serafińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (14/07/2014 15:13:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (14/07/2014 15:15:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (13/12/2016 09:19:15)
Lista wiadomości