Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Procedury załatwianych spraw - wnioski do pobrania

Procedury załatwianych spraw

ELEKTRONICZNE ZAŁATWIENIE SPRAWY DOWODU OSOBISTEGO

ELEKTRONICZNE ZAŁATWIENIE SPRAWY
DOWODU OSOBISTEGO


I. Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie/ wymianę dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy poprzez ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ www.epuap.gov.pl - WYŁĄCZNIE osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP - WYŁĄCZNIE osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.


ZAŁACZNIKI DO WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO:
 • 1 FOTOGRAFIA kolorowa, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczająca 2,5 MB, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,

DOPUSZCZA SIĘ FOTOGRAFIĘ :

• w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności,
• w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,

Zaświadczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej - JEŚLI WYMAGANE - powinny być odwzorowane cyfrowo opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP ORYGINAŁ TYCH DOKUMENTÓW PRZEDKŁADA SIĘ PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO
 • dokument o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą JEŚLI WYMAGANE - powinny być odwzorowane cyfrowo opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

ORYGINAŁ TYCH DOKUMENTÓW PRZEDKŁADA SIĘ PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO


II. Termin i sposób załatwienia


WNIOSEK SKŁADA

 • osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
 • rodzic / opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest postanowieniem sądu,
 • kurator - dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ:

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
 • niezwłocznie w przypadku :
- zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,
- utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
- zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

Wszystkie dowody wydane przed 1 marca 2015r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

UWAGA:
Zmiana adresu dokonana przed 1 marca 2015 r. skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego po 3 miesiącach i wymaga złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu.

Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 1 marca 2015 r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.


ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

Dowód Osobisty odbiera się w urzędzie gminy, do którego został przesłany wniosek.

Dowód odbiera:

 • wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu )
 • rodzic / opiekun prawny / kurator - dowód wydany osobie małoletniej lub osobie ubezwłasnowolnionej (osoba powyżej 5 roku życia, której dowód dotyczy musi być obecna przy odbiorze dowodu )
 • osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. osoba powyżej 13 roku życia )

Osoba odbierająca dowód przedkłada :
 • dotychczasowy dowód osobisty (który podlega unieważnieniu w chwili odbioru ) lub dokument potwierdzający legalność pobytu osoby, która nabyła obywatelstwo polskie (który zwraca przy odbiorze dowodu osobistego ),
 • jeśli były wymagane i załączono do elektronicznego wniosku oryginały dokumentów o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą, zaświadczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTRATY I ZNISZCZENIA DOWODU OSOBISTEGO ZNAJDUJĄ SIĘ W CZĘŚCI "Inne Informacje"

III. Podstawa prawna

• ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010r. Nr 167, poz. 1131 ),
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 2012),
• ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 Nr 14, poz. 92 z późn. zm. ),
• ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 nr 144, poz. 1204 ),
• ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.z 2014r. Nr 1114 ),
• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2014r. Nr 1182 - tekst jednolity ).


IV. Inne informacje


UTRATA / USZKODZENIE DOWODU OSOBISTEGO
Utratę lub uszkodzenie dowodu zgłasza niezwłocznie osobiście lub drogą elektroniczną:
 • posiadacz dowodu osobistego,
 • rodzic / opiekun prawny / kurator w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
Utratę lub uszkodzenie dowodu można zgłosić na elektronicznym formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego korzystając ze strony epuap.gov.pl TYLKO w organie gminy, który wydał dowód osobisty

Uszkodzony dowód osobisty należy przekazać do właściwego urzędu osobiście lub pocztą.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na ŻĄDANIE, NIEODPŁATNIE.

Zaświadczenie ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej niż przez 2 miesiące.

POZOSTAŁE INFORMACJE

 • Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.
 • prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać ważny dowód osobisty.
 • dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat, wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

 

Do pobrania:

 • Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego - pobierz

 • Elektroniczny formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - pobierz

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (25/03/2015 11:41:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (25/03/2015 11:41:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (25/03/2015 11:47:20)
Lista wiadomości