Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Procedury załatwianych spraw - wnioski do pobrania

Procedury załatwianych spraw

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Od dnia 26 marca 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku można składać wnioski w sprawie sfinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2018”.  Dofinansowanie obejmować będzie 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.  Środki na realizację ww. programu pochodzą z budżetu gmin, powiatu oraz WFOŚiGW.

Beneficjentami programu mogą być:

 • osoby fizyczne, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 ze zm.), z zastrzeżeniem § 8, 9 i 12,
 • gminy oraz jednostki organizacyjne gmin i powiatu,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • użytkownicy rodzinnych ogródków działkowych zrzeszeni w stowarzyszeniach ogrodowych,
 • osoby prawne, w tym również parafie i spółdzielnie mieszkaniowe, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku i przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Wnioski  wraz  z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Turek (adres siedziby: ul. Ogrodowa 4, 62 – 700 Turek, Centrum Informacji i Obsługi).

Wzór wniosku:

Wnioski można pobrać u sołtysa, bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy lub ze strony internetowej: www.gmina.turek.pl /zakładka KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA lub www.bip.gmina.turek.pl /zakładka KOMUNIKATY.

 

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. W przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność, konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkich współwłaścicieli lub załączenie stosownego pełnomocnictwa, gdy wniosek złożony jest przez posiadacza niebędącego właścicielem nieruchomości, posiadacz ten winien jest uzyskać zgodę właściciela.
 2. Warunkiem koniecznym starania się o objęcie programem jest uprzednie poinformowanie Urzędu (na stosownym druku) o posiadanym azbeście na swojej nieruchomości. W przypadku niezłożenia ww. informacji należy złożyć ją wraz z wnioskiem o sfinansowanie usunięcia azbestu  z datą wcześniejszą  niż data złożenia  ww. wniosku.
 3. Usługa usuwania azbestu dla rolników – jeżeli dotyczy usuwania z budynku związanego z produkcją rolną – stanowi pomoc de minimis w rolnictwie.  Wówczas  udzielenie pomocy  de minimis nastąpi na podstawie pisemnej umowy pomiędzy Powiatem Tureckim a wnioskodawcą oraz do wniosku należy również dołączyć odpowiednio załącznik nr 2 i załącznik nr 3 zgodnie ze wzorem formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę  wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. ( Dz. U. Nr 121, poz. 810). Pomoc w sektorze produkcji rolnej udzielana będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art.  107 i 108 Traktatu WE w odniesieniu  do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. L 352, str. 9).

 

Pliki do pobrania


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (17/05/2018 12:22:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (17/05/2018 12:22:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (17/05/2018 12:26:38)
Lista wiadomości