Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » PRZETARGI » 2018 rok » Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Turek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Turek, dnia 28 czerwca 2018 r.

 

Dotyczy:     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: „Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Turek”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą”, jako Zamawiający, informuję o:

Wyborze oferty najkorzystniejszej:

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o.

ul. Nadbrzeżna 6A

62-500 Konin

Uzasadnienie

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, ponieważ spośród ofert niepodlegających odrzuceniu uzyskała najwyższą liczbę punktów (100 punktów), przyznanych zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w SIWZ (cena – 60%, okres udzielonej gwarancji – 40%).

 

Cena oferty brutto oraz okres udzielonej gwarancji dla poszczególnych części:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

 

Okres gwarancji

 

1.

Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o.

ul. Nadbrzeżna 6A

62-500 Konin

Część 1

138 000,00 zł

Część 2

215 000,00 zł

Część 1

60 miesięcy

Część 2

60 miesięcy

2.

Konsorcjum firm:

Lider – Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Kanalizacyjnych Dominika Wawrzyniak           

ul. Zaremby 16/9                                                     62-740 Tuliszków

Partner – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak

ul. Zaremby 16/9                                                     62-740 Tuliszków

Część 1

190 000,00 zł

Część 2

495 000,00 zł

Część 1

60 miesięcy

Część 2

60 miesięcy

 

 Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz 

z przyznaną im punktacją:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość punktów
w kryterium:  cena

Ilość punktów
w kryterium:  okres udzielonej gwarancji

Ilość punktów łącznie

1.

Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o.
ul. Nadbrzeżna 6A
62-500 Konin

60

40

100

 

Konsorcjum firm:

Lider – Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Kanalizacyjnych Dominika Wawrzyniak

ul. Zaremby 16/9                                                     

62-740 Tuliszków

Partner – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak

ul. Zaremby 16/9                                                     62-740 Tuliszków

 

Oferta odrzucona

 

 

Wójt

/-/ Karol Mikołajczyk

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marta Adamczyk-Jałkiewicz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Gabriela Kolenda (28/06/2018 11:40:19)
  • zaakceptowanie treści informacji: Gabriela Kolenda (28/06/2018 12:01:44)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Gabriela Kolenda (28/06/2018 12:01:21)
Lista wiadomości