Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » PRZETARGI » Archiwum 2013-2016 » 2016 rok » Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Turek

Odpowiedź do SIWZ

            Wójt Gminy                                                                                                                                                                                        Turek, dnia 19 kwietnia 2016 r.
                Turek

 

GKI-GO.ZP.271.2.2016

 

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA
DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych terenie gminy Turek”.

 

 

         Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) do treści SIWZ (specyfikacji istotnych warunków zamówienia) wniesione zostały następując zapytania:

 

1. Wg pkt. 13.6 SIWZ – „ceny jednostkowe określone przez wykonawcę zostaną na okres ważności i nie będą podlegały zmianą”, ponadto załącznik nr 7 wzór umowy w § 11 określa możliwości zmiany umowy. Czy dopuszczona jest zmiana wysokości wynagrodzenia
w przypadku zmiany cen na instalacji RIPOK gdzie firmy mają obowiązek dowozić odpady,
w przypadku zmian stawek w RIPOK za przyjmowane odpady nie wynikające ze zmian przepisów prawa, zmian stawki podatku VAT czy opłaty marszałkowskiej? 

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w dniu 14 kwietnia 2016 r. dokonał zmiany treści SIWZ, dopuszczając możliwość zmiany zapisów umowy w przypadku zmiany cen za przyjęcie odpadów do zagospodarowania
w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

 

2. W załączniku nr 9 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) nie jest sprecyzowane kto ustala miejsca odbioru nieczystości z poszczególnych posesji. Co w sytuacji gdy posesja jest oddalona od drogi publicznej – czy właściciel nieruchomości ma obowiązek wypychać pojemniki oraz worki ze zbiórką selektywną do drogi publicznej, czy wykonawca ma wjeżdżać na drogę prywatną prowadzącą do posesji? W przypadku gdy wykonawca miałby wjeżdżać na drogę prywatną, kto gwarantuje utrzymanie drogi dojazdowej (nie publicznej) w stanie umożliwiającym swobodny i bezpieczny przejazd samochodu zbierającego odpady oraz kto pokryje ewentualne koszty przestoju i wyciągnięcia tego pojazdu jeżeli doszło by do tzw. „zakopania” na skutek niewłaściwego utrzymania drogi?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z Uchwałą Nr L/270/14 Rady Gminy Turek z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek w Rozdziale IV § 10 pkt 3, pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami z grupy podstawowej (papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji,), należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę (drogę) przed wejściem na teren nieruchomości do granicy działki. Natomiast mając na uwadze § 10 pkt 4 ww. uchwały w przypadku gdy nieruchomość znajduje się przy drodze gruntowej prywatnej bądź przy drodze gruntowej gminnej, do których dojazd pojazdem specjalistycznym celem odbioru odpadów ze względu na warunki techniczne tej drogi lub z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne jest niemożliwy właściciel nieruchomości obowiązany jest dostarczyć pojemniki oraz worki z odpadami w dniu odbioru do najbliższej drogi umożliwiającej ich odbiór. Niewystawienie ich w wyznaczonym terminie skutkuje nieodebraniem odpadów.

Zamawiający nie ma podstaw prawnych, aby nakazać Wykonawcy wjazdu na drogę prywatną, stanowiąca własność właściciela nieruchomości, celem odbioru odpadów komunalnych.
W przypadku dróg prywatnych Wykonawca porusza się po nich na własne ryzyko. Każdorazowo, przed wjazdem na daną drogę, Wykonawca ma obowiązek dokonać oceny jej stanu i możliwości poruszania się po niej ciężkiego sprzętu. Za zły stan techniczny drogi lub brak przejezdności (np.: droga nie odśnieżona) winę ponosi właściciel drogi.  Zaleca się, aby przed wjazdem na taką drogę  Wykonawca dokonał uzgodnień z właścicielem tejże drogi, aby zapobiec ewentualnym, późniejszym roszczeniom ze strony zarówno Wykonawcy, jak i właściciela drogi. Wykonawca ma obowiązek tak dostosować wielkość pojazdów, aby zapewnić bezpieczne poruszanie się po drogach prywatnych
i drogach gminnych, które są drogami gruntowymi.

Ponadto nadmieniamy, iż zgodnie z pkt 5.2 ppkt g SIWZ, w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca powinien dysponować jednym pojazdem specjalistycznym przystosowanym do odbioru odpadów z miejsc trudno dostępnych, do których prowadzą drogi gruntowe o wąskim dojeździe.

 

 

 3. Proszę o określenie maksymalnej ilości poszczególnych rodzajów odpadów przeznaczonych do odbioru w trakcie roku lub w okresie trwania umowy. Dane podane w załączniku nr 9 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) są danymi szacunkowymi a do poprawnego skalkulowania oferty niezbędne jest podanie ilości maksymalnych odpadów przeznaczonych do odbioru.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

W Załączniku nr 9 do SIWZ, tj. szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia  w pkt 2 ppkt 2
w tabeli zostały podane ilości odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
z terenu gminy Turek w latach 2013-2015, w tym zostały również uwzględnione ilości odpadów dostarczonych do PSZOK-a przez mieszkańców gminy, jak i ilości odpadów zebranych poprzez mobilną zbiórkę odpadów. Na podstawie danych zawartych w tabeli, o której mowa powyżej, widać tendencję rosnąca w zakresie ilości zbieranych odpadów komunalnych w poszczególnych latach.
W 2015 roku na jednego mieszkańca gminy przypadało 204 kg zebranych odpadów komunalnych.
Z pewnością specyfika gminy (gmina podmiejska) powoduje, iż sukcesywnie z roku na rok obserwujemy wzrost liczby nieruchomości do obsługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych 
o około 3 – 3,5 %, co jest tożsame z wzrostem liczby mieszkańców o około 1,5 – 2% (patrz Tabela poniżej).

 

 

Stan na dzień 31 grudnia

2013

2014

2015

Liczba nieruchomości zamieszkałych

2260

2 328

2 405

Liczba mieszkańców

8 194

8 333

8 507

 

Zgodnie z treścią SIWZ, strumień odpadów w poszczególnych frakcjach wykonawca jest zobowiązany oszacować z uwzględnieniem danych zawartych w Tabeli w pkt 2 ppkt 2 Załącznika nr 9 do SIWZ oraz uwzględniając  prognozy strumienia odpadów komunalnych dla terenów wiejskich zawartej w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego. Wszystkie informacje, którymi dysponuje Zamawiający, umożliwiające Wykonawcy oszacowanie ilości odpadów powstających w trakcie realizacji zamówienia zostały podane w Załączniku nr 9 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć ryczałtową cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające
z realizacji zamówienia zgodnie ze SIWZ oraz doświadczeniem wykonawcy. Dane podane w Tabeli w pkt 2 ppkt 2 Załącznika nr 9 do SIWZ dla roku 2015 należy przyjąć jako dane wyjściowe do kalkulacji oferty, uwzględniając ich prognozowany wzrost w latach kolejnych
w oparciu o wzrost liczby nieruchomości i liczby mieszkańców.

 

4. Proszę o określenie czy worki brązowe z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji o których mowa w pkt. 2 ppkt. 4 c, załącznika nr 9 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) mają służyć do odbioru odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 czy do odbioru odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Na terenie gminy Turek do worka brązowego z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, zbieramy wyłącznie odpady zielone, typu skoszona trawa, liście, chwasty, zwiędnięte kwiaty cięte/doniczkowe, które są klasyfikowane pod kodem 20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).

 

 

5. Proszę o informację czy pojemniki do gromadzenia odpadów ma zapewnić wykonawca, jeżeli tak to proszę o podanie maksymalnej ilości pojemników które należy wstawić. Dane podane w załączniku nr 9 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) są danymi szacunkowymi a do poprawnego skalkulowania oferty niezbędne jest podanie ilości maksymalnych pojemników przeznaczonych do wstawienia.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

W Załączniku nr 9 do SIWZ, tj. szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w pkt 4 ppkt a został wskazany obowiązek Wykonawcy w zakresie wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów
w niezbędne worki do selektywnego zbierania odpadów, pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane) oraz pojemniki do selektywnego zbierania żużli, popiołów i pyłów z kotłów domowych, przed pierwszym dniem obowiązywania umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiającym, tj. przed 1 sierpnia 2016 r. Z kolei w pkt 2 ppkt 5 lit. e i lit. f załącznika nr 9 do SIWZ zostały podane dane szacunkowe dotyczące liczby pojemników, jaką Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić właścicielom nieruchomości zamieszkałych, na terenie gminy Turek. Biorąc pod uwagę specyfikę gminy, trudno jest określić maksymalną ilość pojemników, przeznaczonych do wstawienia przez Wykonawcę w trakcie trwania okresu, na jaki zostanie zawarta umowa. Jednakże podane przez Zamawiającego szacunkowe liczby pojemników do wstawienia, o których mowa powyżej uwzględniają już prognozowany wzrost liczby nieruchomości w latach kolejnych, który został przedstawiony w odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 3.

 

6. Zgodnie z zapisami załącznika nr 9 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) pkt.2 ppkt.4 i, wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania raz w roku mobilnej zbiórki odpadów komunalnych. Proszę o podanie maksymalnej ilości odpadów przeznaczonych do obioru przy tym objeździe. Ponadto proszę o informację jak postępować w przypadku wystawienia odpadów wskazanych w tym punkcie poza terminem ich odbioru lub w sytuacji zgłoszenia przez mieszkańca potrzeby dodatkowego odbioru tego rodzaju odpadów.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zbiórka mobilna odpadów komunalnych, o której mowa w pkt 2 ppkt 4 lit. i załącznika nr 9 do SIWZ zostanie zorganizowana raz w roku. Zbiórka ta w okresie objętym przedmiotem zamówienia będzie miała miejsce zamiennie: wiosną (marzec/kwiecień) lub jesienią (wrzesień/październik). Szczegółowy termin zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Harmonogram mobilnej zbiórki odpadów komunalnych zostanie udostępniony mieszkańcom w sposób zwyczajowy przyjęty (tj. poprzez kurendy, w formie obwieszczeń na tablice ogłoszeń, na stronie internetowej gminy, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu, a także w uzasadnionych przypadkach zostanie przekazany na każdą nieruchomość za pośrednictwem firmy dokonującej odbiorów odpadów komunalnych). Terminy zbiórki w nim określone są dla mieszkańca zobowiązujące, tj. aby mieszkaniec miał odebrane odpady musi je wystawić w dniu odbioru, przewidzianym dla jego miejscowości oraz w sposób określony
w kurendzie. W przeciwnym razie skutkuje to nieodebraniem odpadów. Ponadto mieszkańcy oprócz mobilnej zbiórki odpadów, mają możliwość przekazywania frakcji odpadów komunalnych zbieranych w formie mobilnej  do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK-a. Zamawiający nie jest w stanie określić maksymalnego strumienia odpadów, przeznaczonego do odbioru w formie mobilnej, z uwagi chociażby na brak możliwości przewidzenia ilości nieruchomości, chcących  skorzystać z  formy mobilnej w danym roku. Poniżej podajemy ilość odpadów komunalnych, zebraną podczas mobilnej zbiórki odpadów, jaka miała miejsce w roku 2015:

 

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość odpadów (Mg)

16 01 03

Zużyte opony

3,3

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione  w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

1,5

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23

i 20 01 35

1,8

20 01 23

Urządzenia zawierające freony

0,5

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

 35,1

 

7. Proszę o informację jak postępować w przypadku wystawienia lub zgłoszenia przez mieszkańców potrzeby odbioru odpadów remontowych (gruz itp.).

 

Odpowiedź Zamawiającego:

W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy mają możliwość oddawania odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, powstających w wyniku prac, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót od odpowiednich organów, do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
W sytuacji, gdy odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe nie spełniają ww. kryteriów, wówczas w gestii mieszkańca jest ich pozbycie się, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami wg ustawy o odpadach.

 

8. Zgodnie z pkt. 4 ppkt. l) załącznika nr 9 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych, przekazywanych do składowania. Proszę o informację w jaki sposób wykonawca ma zrealizować ten obowiązek, skoro zarówno sposób gromadzenia odpadów, ich podział oraz miejsce składowania odpadów o kodzie 200301 oraz odpadów ulegających biodegradacji jest określony a wykonawca nie ma na niego wpływu?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

1)     do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

2)     do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. oraz są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.:

1)     poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,

2)     poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Sposób segregacji odpadów komunalnych został określony w Uchwale Rady Gminy Turek w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Turek oraz w Uchwale Rady Gminy Turek w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Na podstawie podjętych uchwał na każdą nieruchomość dostarczono ulotkę informacyjną dot. zasad prowadzenia segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy. Przedmiotowa informacja została także przekazana mieszkańcom w sposób zwyczajowy przyjęty (t.j. kurendy, obwieszczenia na tablicę, zamieszczenie na stronie internetowej gminy). Obowiązek prowadzenia segregacji odpadów komunalnych ciąży na właścicielach nieruchomości, jednakże na podstawie art. 9f ww. ustawy to na podmiocie odbierającym odpady komunalne ciąży obowiązek weryfikowania i sprawdzania poprawności prowadzenia segregacji odpadów na danej nieruchomości. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane i powiadamia o tym gminę. Powyższe zostało również uregulowane w pkt 3 ppkt c załącznika nr 9 do SIWZ, gdzie zostało określone, iż Wykonawca przekazuje Zamawiającemu bieżące informacje o przypadkach, niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym dokumentację fotograficzną potwierdzającą fakt, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy. Zdjęcia muszą być wykonane w taki sposób, aby nie budziły wątpliwości i pozwalały na przypisanie pojemników/ worków do konkretnej posesji. Nie podlega wątpliwości, iż rzetelność z jaką mieszkańcy segregują odpady wpływa na osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu, na co wpływ bezpośredni ma podmiot odbierający odpady komunalne. Zamawiający ze swojej strony natomiast będzie prowadził kampanię dotyczącą informowania i edukowania mieszkańców gminy Turek w zakresie obowiązków mieszkańców gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, w tym w szczególności zasad selektywnej zbiórki odpadów oraz jej zalet. Jednakże w gestii podmiotu odbierającego odpady komunalne  z terenu gminy jest weryfikacja, aby odpady te były zbierane w sposób zgodny
z zapisami prawa miejscowego, jak i ustawy. 

Wójt

/-/ Karol Mikołajczyk

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Sylwia Serafińska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Gabriela Kolenda (19/04/2016 14:53:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Gabriela Kolenda (19/04/2016 14:54:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Gabriela Kolenda (19/04/2016 14:53:43)
Lista wiadomości