Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » PRZETARGI » Archiwum 2013-2016 » 2016 rok » Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Turek

Odpowiedzi zamawiającego na zapytania do przetargu nieograniczonego
 Turek, dnia 21 kwietnia 2016 r.

               

GKI-GO.ZP.271.2.2016
 
ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA
DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Turek".
 

         Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) do treści SIWZ (specyfikacji istotnych warunków zamówienia) wniesione zostały następując zapytania:
 
1. Czy Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów z terenu gminy Turek w dzień wolny od pracy, tj. sobotę?

Odpowiedź Zamawiającego:
Częstotliwość odbioru odpadów została określona w odpowiednich Uchwałach Rady Gminy Turek oraz została podana w pkt 2 ppkt 4 lit. e i lit g załącznika nr 9 do SIWZ, tj. szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.  Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Turek powinien odbywać się w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z częstotliwością określoną w załączniku nr 9 do SIWZ oraz uwzględniając zasadę, iż terminy odbioru dla danej miejscowości muszą być ustalane zawsze w ten sam dzień tygodnia. Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru odpadów w sobotę,
w wyjątkowych sytuacjach, tj. gdy dzień odbioru odpadów, ustalany zgodnie z ww. zasadą  przypadałby na dzień ustawowo wolny od pracy.
 
2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podzielenia terenu gminy na sektory i odbiór odpadów w różne dni tygodnia (poszczególne frakcje) ?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza możliwość podzielenia terenu gminy Turek (22 miejscowości) na sektory/grupy i dokonywania odbioru odpadów w różne dni tygodnia, w zależności od danego sektoru/grupy. Zamawiający dopuszcza także możliwość odbioru kilku różnych frakcji odpadów
w tym samym dniu odbioru, uwzględniając zapisy art.9e ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), który stanowi, iż zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą. Zgodnie z art. 9x ust. 1 pkt 2 powoływanej ustawy, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który miesza selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami komunalnymi lub selektywnie zebrane odpady różnych rodzajów ze sobą - podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł.  
 
 3. Czy odpady z terenu gminy Turek muszą być odebrane w ciągu jednego dnia roboczego (każda frakcja) ?

Odpowiedź Zamawiającego:
Odpady komunalne z terenu całej gminy Turek nie muszą być odebrane w ciągu jednego dnia, natomiast w ciągu jednego dnia muszą zostać odebrane odpady z danego sektoru/grupy.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Sylwia Serafińska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (21/04/2016 13:12:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (21/04/2016 13:12:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (21/04/2016 13:12:32)
Lista wiadomości