Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » PRZETARGI » Archiwum 2013-2016 » Przetargi wszczęte

Przetargi wszczęte

Ogłoszenie o zamówieniu - dotyczy DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI ZAMAWIAJĄCEGO - GMINA TUREK

 

Turek: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI ZAMAWIAJĄCEGO - GMINA TUREK
Numer ogłoszenia: 512704 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Turek , ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, tel. 63 2794060, faks 63 2794066.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.turek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI ZAMAWIAJĄCEGO - GMINA TUREK.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest jedno zadanie, które obejmuje sukcesywne bezgotówkowe dostawy oleju napędowego w ilości do 19.000 litrów oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości do 700 litrów do pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Gminy Turek. Podane powyżej ilości są wartościami szacunkowymi, które mają posłużyć jedynie Wykonawcy do kalkulacji ceny ofertowej. Mogą ulec zmianie tj. zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie będą podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego do zbiorników pojazdów wskazanych przez Zamawiającego i kanistrów. Wykonawca zapewni punkt odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w miejscowości Turek. Zakup paliwa dokonywany będzie po cenie obowiązującej w dniu tankowania, pomniejszonej o rabat (upust) udzielony przez Wykonawcę. Rabat będzie stałym i niezmiennym składnikiem ceny za l litr paliw. Wysokość rabatu będzie wartością niezmienną w czasie całego okresu trwania umowy. Wysokość rabatu musi być wyszczególniona na fakturze VAT. Do poszczególnych paliw stosuje się wymagania jakościowe zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Odbiór towarów odbywać się będzie na podstawie dowodu WZ, bezgotówkowo, rejestrowany będzie na listę zbiorczą zawierającą w szczególności: - datę tankowania, - rodzaj pobranego paliwa, - ilość zatankowanego paliwa, - markę i nr rejestracyjny pojazdu/ markę urządzenia, - potwierdzenie osoby pobierającej. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie dwa razy w miesiącu na podstawie wystawionych faktur VAT, przy czym ustala się następujące okresy rozliczeniowe: od 1 do 15 dnia każdego miesiąca i od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Zapłata należności za pobrane paliwo realizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 7 dni od otrzymania faktury. Wykaz pojazdów i osób uprawnionych do odbioru paliw zostanie wyszczególniony przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia atestu lub świadectwa jakości paliw na każde życzenie Zamawiającego. Wykonawca pokryje wszelkie szkody powstałe z powodu złej jakości oferowanych paliw (niezgodność z normami).

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy w przypadku konieczności nabycia przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, nieprzekraczających łącznie 20% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, na warunkach określonych w złożonej ofercie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI - nie przewiduje się zaliczek.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełniania przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia -nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełniania przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia -nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełniania przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia -nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełniania przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia -nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełniania przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia -nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Komunikat cenowy Wykonawcy na dzień 11 grudnia 2013 r. dla oleju napędowego (ON) oraz dla benzyny bezołowiowej (Pb 95) na stacji paliw Wykonawcy.

2. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada punkt odbioru paliw w miejscowości Turek.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), dokument ustanawiający Pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

4. Zaakceptowany (parafowany na każdej stronie) wzór umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.turek.pl, www.bip.gmina.turek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, pok. nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

20.12.2013 r. godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, Centrum Informacji i Obsługi.

Termin otwarcia ofert: 20.12.2013 r., godz. 12:30, Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, sala posiedzeń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Z up. Wójta

/-/ Łukasz Mielcarski

Zastępca Wójta

 

 

Do pobrania:

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Gabriela Kolenda
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (11/12/2013 13:24:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (11/12/2013 13:35:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (16/05/2014 12:38:13)
Lista wiadomości