Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » PRZETARGI » Archiwum 2013-2016 » Przetargi wszczęte

Przetargi wszczęte

Ogłoszenie o zamówieniu - dotyczy „Przyjmowania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt wraz z ich wyłapywaniem z terenu Gminy Turek”

 

Turek: Przyjmowanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt wraz z ich wyłapywaniem z terenu Gminy Turek
Numer ogłoszenia: 524304 - 2013; data zamieszczenia: 17.12.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Turek , ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, tel. 63 2794060, faks 63 2794066.

Adres strony internetowej zamawiającego: e-mail:turek-g@info.wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przyjmowanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt wraz z ich wyłapywaniem z terenu Gminy Turek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: przyjmowanie i utrzymanie zagubionych, zbłąkanych i porzuconych zwierząt domowych (tj. psów i kotów) z terenów Gminy Turek doprowadzonych do schroniska przez firmę wskazaną przez Zamawiającego, w ciągu 14 dni od ich złapania, niezwłocznego zwrotu zwierząt umieszczonych w schronisku w wyniku ich złapania właścicielom po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia lub po uzyskaniu zgody Gminy Turek zapewnienie zwierzętom należytych warunków bytowych i sanitarnych poprzez: - zapewnienie im pomieszczeń lub boksów chroniących przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiając zwierzętom swobodne poruszanie się, - zapewnienie wystarczającej ilości pożywienia oraz stały dostęp do wody pitnej, - zapewnienie oddzielnych pomieszczeń dla zwierząt agresywnych i chorych, zapewnienie zwierzętom usług weterynaryjnych: - szczepienia, odrobaczanie, odkleszczanie, uśpienie ślepego miotu, - wykonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji, wyłącznie po upływie 14 dni od dnia umieszczenia ich w schronisku, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, leczenia przyjętych chorych zwierząt, rokujących nadzieję na wyzdrowienie, poszukiwanie opiekunów dla zwierząt i przekazywanie do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe, prowadzenie dokumentacji osób adoptujących zwierzęta lub odbierających zaginione ze schroniska..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.20.00.00-1, 85.21.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają: zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt w przypadku posiadania schroniska zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012. 391); zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004r., Nr 69, poz. 625 z późn. zm.) lub zgłoszenie (z potwierdzeniem przyjęcia) o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, potwierdzających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są: poświadczenia, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert; oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa. Zgodnie z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający określa główne usługi, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie: 1. 4. 1. Wykaz wykonania w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej 1 usługi, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanie jednej usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł brutto. Przez usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający rozumie co najmniej 1 zamówienie polegające na: przyjmowaniu bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu im opieki w schronisku dla zwierząt wraz z ich wyłapywaniem. W przypadku wykonywania i nie zakończenia jeszcze usług Wykonawca zobowiązany jest podać jaką wartość do momentu upływu terminu złożenia ofert, umowa została wykonana. Wartość ta będzie brana pod uwagę do oceny spełniania warunku.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz narzędzi wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

 

  • Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą wykazać dysponowanie schroniskiem dla zwierząt zlokalizowanym w odległości nie większej niż 50 km od granic gminy Turek, z odpowiednim zapleczem technicznym
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków

 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, które mogą mieć wpływ na realizację zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.turek.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, pok. 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.12.2013 godzina 08:00, miejsce: Centrum Informacji i Obsługi Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Z up. Wójta

/-/ Łukasz Mielcarski 

Zastępca Wójta

 

 

Do pobrania:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kaźmierczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (17/12/2013 18:08:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (17/12/2013 18:08:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (16/05/2014 12:43:16)
Lista wiadomości