Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » PRZETARGI » Archiwum 2013-2016 » Przetargi wszczęte

Przetargi wszczęte

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI
WÓJT GMINY TUREK OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

gruntowej zabudowanej budynkiem o pow. 34,10 m2 oznaczonej numerem   geodezyjnym   169/5  o pow.  cz. dz.  58.10 m2, położonej w miejscowości Obrębizna gm. Turek  z przeznaczeniem na usługi lub handel. Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 120,00 zł. plus VAT /słownie: sto dwadzieścia  złotych) + 23 VAT. Przetarg odbędzie się dnia 28 maja  2014 r. o godz.1000  w Urzędzie Gminy w Turku  ul. Ogrodowa 4,  sala Nr 29.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20,00 zł.

Osoby przystępujące do przetargu na dzierżawę nieruchomości zobowiązane są wpłacić Wadium w pieniądzu , w terminie do   23 maja 2014 r. na rachunek Urzędu Gminy w Turku - Rejonowy Bank Spółdzielczy  w Malanowie nr 57855700090800091020080003. Za datę wpłaty wadium uważa się datę uznania  ww. rachunku bankowym.

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości.

Potencjalny dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony - 3 lata z możliwością rozwiązania przez  każda ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia,

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie można uzyskać    w  Urzędzie Gminy w Turku ul. Ogrodowa 4,  62-700 Turek (pokój nr 32, tel. 63 279-40-72). Ogłoszenie o przetargu umieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Gminy w Turku www.bip.gmina.turek.pl / zakładka przetargi/ i www.gmina.turek.pl

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marianna Pawlak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (29/04/2014 08:21:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (08/05/2014 09:24:29)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (08/05/2014 09:27:04)
Lista wiadomości