Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » PRZETARGI » Archiwum 2013-2016 » Przetargi wszczęte

Przetargi wszczęte

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Turek

Turek: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Turek
Numer ogłoszenia: 191242 - 2014; data zamieszczenia: 05.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Turek , ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, tel. 63 2794060, faks 63 2794066.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.turek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Turek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Turek, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXV/440/12 z dnia 27.08.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012- 2017 oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art.67 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jednak nie więcej jak 15 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający udzieli również zamówień uzupełniających w przypadku pojawienia się zapotrzebowania na usługi objęte przedmiotem zamówienia ponad zamówienie podstawowe, w tym na dostarczenie większej liczby pojemników/worków niż opisana w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz konieczności odbioru większej liczby odpadów niż wynikająca z Planu Gospodarki Odpadami. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych zmieszanych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.31.00-7, 90.51.20.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Przystępując do postępowania należy złożyć: - Wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i następne ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; - Aktualne zezwolenie starosty na transport odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych odpadów komunalnych - Wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Marszałka Województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia ww. rejestru przez Marszałka Województwa Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty według metody spełnia -nie spełnia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Oświadczenie wykonawcy o wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług (minimum trzy) o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ), Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał lub wykonuje, w sposób ciągły i nieprzerwany, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedną usługę odbioru odpadów komunalnych świadczoną w zabudowie jednorodzinnej, jedną usługę w zabudowie wielorodzinnej oraz jedną usługę odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: -dwoma pojazdami specjalistycznymi - bezpylnymi, z funkcją kompaktującą o minimalnej pojemności 10 metrów sześciennych każdy; -jednym pojazdem specjalistycznym przystosowanym do odbioru odpadów z miejsc trudno dostępnych, o wąskim dojeździe; -2 pojazdami skrzyniowymi o minimalnej ładowności 3,5 Mg każdy

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Oświadczenie Wykonawcy na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że dysponuje średnio minimum 8 pracownikami do wykonywania czynności składających się na realizację przedmiotu zamówienia, liczonych w Rocznych Jednostkach Roboczych.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o sumie ubezpieczenia minimum 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych 00/100)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) gdy konieczność zmiany związana jest z brakiem możliwości wykonywania usług na skutek obiektywnych warunków klimatycznych c) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gmina.turek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, pok. nr. 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, pokój nr. 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wójt Gminy Turek

/-/Karol Mikołajczyk

SIWZ i dokumentacja przetargowa

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Mielcarski (05/06/2014 15:46:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Mielcarski (05/06/2014 15:46:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Mielcarski (05/06/2014 15:46:45)
Lista wiadomości