Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » PRZETARGI » Archiwum 2013-2016 » Przetargi wszczęte

Przetargi wszczęte

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dotyczy DOWOZÓW DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Turek: DOWOZY DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Numer ogłoszenia: 234366 - 2014; data zamieszczenia: 14.07.2014


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Turek , ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, tel. 63 2794060, faks 63 2794066.

·        Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.turek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWOZY DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest jedno zadanie, które obejmuje dowozy dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum, które są prowadzone przez Gminę Turek oraz powrotny przewóz ze szkoły do miejsca zamieszkania. Oznakowanie przystanków leży w gestii Wykonawcy. Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na dowozie uczniów do szkół podstawowych oraz gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek oraz powrotny przewóz do miejsca zamieszkania uczniów. Przy ustalaniu liczby kilometrów przewozu nie brana będzie pod uwagę odległość siedziby Wykonawcy od Urzędu Gminy Turek. Kilometry w ramach dowozów i odwozów liczone będą od Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek. Usługa będąca przedmiotem zamówienia dotyczy dowozu i odwozu po drogach asfaltowych, na odcinku około 6 km w jedną stronę dotyczy dowozu i odwozu po drodze żwirowej. Usługa będąca przedmiotem zamówienia podczas dowozów do szkół ma być wykonywana przez trzy autobusy, z których dwa mają mieć co najmniej 40 miejsc siedzących a jeden co najmniej 46 miejsc siedzących. Natomiast podczas odwozów usługa ma być wykonywana przez trzy autobusy, z których jeden ma mieć co najmniej 46 miejsc siedzących, drugi co najmniej 40 miejsc siedzących, a trzeci co najmniej 29 miejsc siedzących. Trasy autobusów są następujące: A. DOWOZY 1. Autobus nr 1 Trasa dowozów: wyjazd spod Urzędu Gminy Turek ok. godz. 650 - dowozy do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie i Gimnazjum w Słodkowie: Turek, Grabieniec, Obrzębin, Turek Muchlin, Słodków, Słodków Kolonia, Obrzębin, Grabieniec (za cmentarzem), Słodków, Turek. 2. Autobus nr 2 Trasa dowozów: wyjazd spod Urzędu Gminy Turek ok. godz. 640 - dowozy do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie i Gimnazjum w Słodkowie: Turek, Imiełków, Albertów, Piętno, Wrząca, Budy Słodkowskie, Albertów, Słodków, Cisew, Paździerowice, Budy Słodkowskie, Słodków, Turek. 3. Autobus nr 3 Trasa dowozów: wyjazd spod Urzędu Gminy Turek ok. godz. 650 - dowozy do Szkoły Podstawowej w Żukach, Szkoły Podstawowej w Turkowicach i Gimnazjum w Słodkowie: Turek, Obrębizna, Szadów Księży, Szadów Pański, Laski, Żuki, Turkowice, Turek, Słodków, Turek. B. ODWOZY 1. Autobus nr 1 Trasa odwozów: a) odwozy z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie i Gimnazjum w Słodkowie (ok. godz. 1200 - 1240) - Turek, Słodków Kolonia, Grabieniec, Obrzębin, Budy Słodkowskie, Albertów, Piętno, Wrząca, Słodków, Turek, b) odwozy z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie i Gimnazjum w Słodkowie (ok. godz. 1300 - 1630) - Słodków, Grabieniec, Obrzębin, Muchlin, Słodków Kolonia, Słodków, Turek. 2. Autobus nr 2 Trasa odwozów: a) odwozy z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie i Gimnazjum w Słodkowie (ok. godz. 1230-1630) - Cisew, Paździerowice, Budy Słodkowskie, Albertów, Piętno, Wrząca, Imiełków, Turek, 3. Autobus nr 3 a) odwozy z Gimnazjum w Słodkowie i Szkoły Podstawowej w Żukach (ok. 1230-1530) - Obrębizna, Szadów Księży, Szadów Pański, Laski, Żuki, Turkowice, Turek, Słodków, Turek. Szczegółowy plan dowozów i odwozów Wykonawca otrzyma najpóźniej dnia 29 sierpnia 2014 r. Trasy dowozów i odwozów mogą ulec zmianom. Średnia dzienna ilość kilometrów będzie wynosić: 1. autobus nr 1 - 150 km, 2. autobus nr 2 - 170 km, 3. autobus nr 3 - 140 km. Ilość kilometrów może ulec niewielkim zmianom..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełniania przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełniania przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

·        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełniania przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełniania przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełniania przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.gmina.turek.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Turek, Centrum Informacji i Obsługi, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek. Otwarcie ofert nastąpi 23.07.2014 o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Turek, sala nr 29, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

 

 

Z up. Wójta

/-/ Łukasz Mielcarski

Zastępca Wójta

 

Załączniki:

1.        SIWZ – do pobrania ,

2.        Załączniki nr 1 – 8 – do pobrania ,

3.        Załącznik nr 9 – do pobrania .

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Gabriela Kolenda
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Gabriela Kolenda (14/07/2014 12:56:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Gabriela Kolenda (14/07/2014 12:57:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Gabriela Kolenda (14/07/2014 12:56:38)
Lista wiadomości