Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » PRZETARGI » Archiwum 2013-2016 » Przetargi wszczęte

Przetargi wszczęte

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy zadania pn.: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie zimowym 2014/2015
Turek: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie zimowym 2014/2015

Numer ogłoszenia: 322660 - 2014; data zamieszczenia: 30.09.2014


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Turek , ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, tel. 63 2794060, faks 63 2794066.

Adres strony internetowej zamawiającego: e-mail:turek-g@info.wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie zimowym 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie zimowym 2014/2015 polegającej na: - skutecznym usuwaniu śliskości zimowej (oblodzeń) przez posypywanie mieszanką piasku z solą (materiał Wykonawcy) zgodnie z wykazem miejsc do posypania, - skutecznym odśnieżanie dróg gminnych na całej szerokości i długości jezdni dróg łącznie z zatokami parkingowymi i zatokami autobusowymi. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych prowadzone będzie zgodnie z: - załączonym wykazem dróg do odśnieżania, - załączonym wykazem dróg do usuwania śliskości zimowej, - standardami zimowego utrzymania na drogach gminnych i wewnętrznych. Na drogach zaliczonych do I kolejności zimowego utrzymania - odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej (oblodzeń) winno być zakończone w ciągu 3 godzin od ustania opadów śniegu lub wystąpienia śliskości zimowej. Na drogach zaliczonych do II kolejności zimowego utrzymania - odśnieżanie winno być zakończone w ciągu 3 godzin od ustania opadów śniegu, a usuwanie śliskości zimowej (oblodzeń) w ciągu 3 godzin od jej wystąpienia. Na drogach zaliczonych do III kolejności zimowego utrzymania odśnieżanie oraz usuwanie śliskości (oblodzeń) prowadzone będzie na polecenie zamawiającego po uzgodnieniu z osobami wyznaczonymi ze strony zamawiającego do kontaktów z wykonawcą. Likwidacja śliskości zimowej (oblodzeń) na drogach winna następować przez uszorstnienie ich nawierzchni mieszaniną piasku z solą (chlorkiem sodu) o składzie wagowym 80% piasku i 20 % soli. W uzasadnionych przypadkach na polecenie osób wyznaczonych ze strony zamawiającego do kontaktów z wykonawcą należy zastosować mieszaninę o wyższym składzie procentowym. Zadanie Nr 1 - obręb wsi: Obrzębin, Grabieniec, Słodków Kolonia. Zimowe utrzymanie poprzez odśnieżanie (1793,76 km) i usuwanie śliskości zimowej (1067,94 km). Zadanie nr 2 - obręb wsi: Słodków, Budy Słodkowskie, Albertów, Wrząca. Zimowe utrzymanie poprzez odśnieżanie (1240,20 km) i usuwanie śliskości zimowej (853,44 km). Zadanie Nr 3 - obręb wsi: Cisew. Zimowe utrzymanie poprzez odśnieżanie (641,70 km) i usuwanie śliskości zimowej (412,80 km). Zadanie Nr 4 - obręb wsi: Turkowice, Kowale Księże, Kaczki Średnie, Wietchinin, Żuki. Zimowe utrzymanie poprzez odśnieżanie (1880,52 km) i usuwanie śliskości zimowej (1372,38 km). Zadanie Nr 5 - obręb wsi: Korytków, Chlebów, Warenka, Kalinowa, Pęcherzew. Zimowe utrzymanie poprzez odśnieżanie (1132,68 km) i usuwanie śliskości zimowej (774,42 km). Zadanie Nr 6 - obręb wsi: Szadów Pański, Szadów Księży, Obrębizna, Dzierżązna. Zimowe utrzymanie poprzez odśnieżanie (1064,58 km) i usuwanie śliskości zimowej (522,30 km)..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jednak nie więcej jak 10 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający udzieli zamówień uzupełniających na wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek polegających na: - skutecznym usuwaniu śliskości zimowej (oblodzeń) przez posypywanie mieszanką piasku z solą (materiał Wykonawcy) zgodnie z wykazem miejsc do posypania, - skutecznym odśnieżanie dróg gminnych na całej szerokości i długości jezdni dróg łącznie z zatokami parkingowymi i zatokami autobusowymi. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych prowadzone będzie zgodnie z: - załączonym wykazem dróg do odśnieżania, - załączonym wykazem dróg do usuwania śliskości zimowej, - standardami zimowego utrzymania na drogach gminnych i wewnętrznych. Na drogach zaliczonych do I kolejności zimowego utrzymania - odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej (oblodzeń) winno być zakończone w ciągu 3 godzin od ustania opadów śniegu lub wystąpienia śliskości zimowej. Na drogach zaliczonych do II kolejności zimowego utrzymania - odśnieżanie winno być zakończone w ciągu 3 godzin od ustania opadów śniegu, a usuwanie śliskości zimowej (oblodzeń) w ciągu 3 godzin od jej wystąpienia. Na drogach zaliczonych do III kolejności zimowego utrzymania odśnieżanie oraz usuwanie śliskości (oblodzeń) prowadzone będzie na polecenie zamawiającego po uzgodnieniu z osobami wyznaczonymi ze strony zamawiającego do kontaktów z wykonawcą. Likwidacja śliskości zimowej (oblodzeń) na drogach winna następować przez uszorstnienie ich nawierzchni mieszaniną piasku z solą (chlorkiem sodu) o składzie wagowym 80% piasku i 20 % soli. W uzasadnionych przypadkach na polecenie osób wyznaczonych ze strony zamawiającego do kontaktów z wykonawcą należy zastosować mieszaninę o wyższym składzie procentowym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu oferenta.

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu oferenta.

·        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wykazie narzędzi i urządzeń. Wykonawca musi wykazać się, że dysponuje urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia, to znaczy co najmniej dwoma pługami odśnieżnymi, w tym co najmniej jednym typu średniego na samochodzie ciężarowym lub na ciągniku oraz co najmniej jedną piaskarką na samochodzie ciężarowym lub na ciągniku na jedno zadanie, przy czym co najmniej jeden z pojazdów wyposażonych w pług odśnieżny musi posiadać napęd na dwie osie.

·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu oferenta.

·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu oferenta. Należy złożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty mogą nastąpić zgodnie z poniższymi zapisami: Zamawiający z przyczyn zależnych od niego ma prawo żądania przedłużenia umownego terminu. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy, ale tylko w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia umownego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie spowodowana zwiększeniem przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia na skutek działania tzw. siły wyższej i sytuacji nie możliwej wcześniej do przewidzenia. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany stawki podatku VAT w przypadku, gdy zmiana stawki podatku VAT nastąpi w trakcie obowiązywania umowy i wynikać będzie ze zmiany przepisów podatkowych. Strona wnioskująca wystąpi pisemnie z prośbą o zmianę podatku VAT wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Okres trwania zimowego utrzymania może być skrócony decyzją Zamawiającego lub wydłużony za zgodą obu stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.gmina.turek.pl oraz www.gmina.turek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, 62 - 700 Turek, pokój nr 31.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2014 godzina 11:30, miejsce: Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, 62 - 700 Turek, pokój nr 31.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: obręb wsi: Obrzębin, Grabieniec, Słodków Kolonia..

·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie poprzez odśnieżanie (1793,76 km) i usuwanie śliskości zimowej (1067,94 km)..

·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.11.2014.

·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: obręb wsi: Słodków, Budy Słodkowskie, Albertów, Wrząca..

·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie poprzez odśnieżanie (1240,20) km i usuwanie śliskości zimowej (853,44 km)..

·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.11.2014.

·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: obręb wsi: Cisew..

·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie poprzez odśnieżanie (641,70 km) i usuwanie śliskości zimowej (412,80 km)..

·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.11.2014.

·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: obręb wsi: Turkowice, Kowale Księże, Kaczki Średnie, Wietchinin, Żuki..

·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie poprzez odśnieżanie (1880,52 km) i usuwanie śliskości zimowej (1372,38 km)..

·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.11.2014.

·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: obręb wsi: Korytków, Chlebów, Warenka, Kalinowa, Pęcherzew.

·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie poprzez odśnieżanie (1132,68 km) i usuwanie śliskości zimowej (774,42 km)..

·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.11.2014.

·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: obręb wsi: Szadów Pański, Szadów Księży, Obrębizna, Dzierżązna..

·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie poprzez odśnieżanie (1064,58 km) i usuwanie śliskości zimowej (522,30 km)..

·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.11.2014.

·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Justyna Górska-Czekała
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (30/09/2014 11:58:59)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (30/09/2014 12:42:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (30/09/2014 12:42:57)
Lista wiadomości