Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zagospodarowanie przestrzenne » Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenengo

Lista wiadomości
Ogłoszenie Wójta Gminy Turek
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek
Ogłoszenie Wójta Gminy Turek
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko