Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zagospodarowanie przestrzenne » Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenengo

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek

 

UCHWAŁA NR XLVI/249/14
RADY GMINY TUREK
z dnia 13 marca 2014 r.


w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010 r.

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz .U. z 2012r. poz. 647 ze zm.)  oraz uchwał:

-  Uchwały Nr XXVIII/159/12 z dnia 27 grudnia 2012r o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu Dzierżązna,
-  Uchwały Nr XXVIII/160/12 z dnia 27 grudnia 2012r o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu Turkowice,
-  Uchwały Nr XXXVI/201/13 z dnia 11 czerwca 2013r o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu Dzierżązna,

Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:   
                     
§ 1. Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych części obrębów Dzierżązna i Turkowice.

§ 2. Zmiana studium obejmuje swym zasięgiem wybrane obszary w obrębach Dzierżązna i Turkowice w granicach wskazanych na załączniku graficznym nr 2 do uchwały - rysunku zatytułowanym: „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turek - Kierunki zagospodarowania przestrzennego".

§ 3. Załącznikami do niniejszej uchwały są następujące załączniki: Załącznik graficzny nr 1 do uchwały zatytułowany: „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turek. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego." Załącznik graficzny nr 2 do uchwały zatytułowany: „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turek. Kierunki zagospodarowania przestrzennego." Załącznik nr 3: Tekst studium: „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turek - Tekst studium - Tekst jednolity." Załącznik nr 4: Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag.

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Edward Kończak
 
Załączniki:

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Jolanta Kozanowska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (18/03/2014 13:33:20)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (18/03/2014 13:35:02)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (14/01/2015 13:39:16)
Lista wiadomości