Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zagospodarowanie przestrzenne » Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenengo

Ogłoszenie Wójta Gminy Turek

Ogłoszenie Wójta Gminy Turek


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art.11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073), art. 39 ust.1 i art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Turek Uchwały Nr XXIV/144/16 z dnia 05 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turek w zakresie działki o nr ewid. 318/2 obręb Chlebów oraz działek o nr ewid. 166/1, 166/2, 167/1, 167/2, 168/1, 168/2, 168/3 obręb Warenka, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 05.07.2017 r. do 26.07.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Turku przy ulicy Ogrodowej 4, 62-700 Turek w pokoju nr 32 w godzinach od 8:30 do 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.07.2017 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Turku przy ulicy Ogrodowej 4, 62-700 Turek w pokoju nr 29.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Turek z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.08.2017 r.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (27/06/2017 10:30:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (03/07/2017 08:19:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (03/07/2017 09:40:19)
Lista wiadomości