Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zagospodarowanie przestrzenne » Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenengo

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek

Uchwała IX/38/15
Rady Gminy Turek
z dnia 15 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010 r., zmienionego Uchwałą Nr XLVI/249/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014 r.
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U  z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz .U. z 2015 r. poz. 199) oraz uchwały Nr XLVII/266/14 z dnia 31 marca 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek, Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek.

§ 2. Zmiana studium obejmuje swym zasięgiem obszar gminy.

§ 3. Załącznikami do niniejszej uchwały są następujące załączniki: Załącznik graficzny nr 1 do uchwały zatytułowany: „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turek. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego." Załącznik graficzny nr 2 do uchwały zatytułowany: „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turek. Kierunki zagospodarowania przestrzennego." Załącznik nr 3: Tekst studium: „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turek - Tekst studium - Tekst jednolity." Załącznik nr 4: Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda


Załączniki:

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Agnieszka Gabrysiak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (03/07/2017 09:39:07)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (03/07/2017 09:40:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (03/07/2017 09:41:09)
Lista wiadomości