2005

Zarządzenie Nr 53/06 Wójta Gminy Turek z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2005 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie O

Zarządzenie Nr 53/06
Wójta Gminy Turek
z dnia 15 marca 2006 r.
 

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2005 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
 
 
Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym  (tekst jednolity  Dz.U.  z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591  ze zmianami) oraz art. 199 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z  2003 r. Nr 249  poz. 2104)
Wójt Gminy Turek zarządza  co następuje:
 
§ 1
 
Przekazuje się Radzie Gminy Turek  i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2005 rok.
 

§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

 
                                                                                         Wójt Gminy Turek
                                                                                           /-/ Jan Owczarek
 
 
 
Załączniki:

Lista wiadomości