2013

Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Turek z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2013 rok

 
Zarządzenie Nr 14/2013
Wójta  Gminy Turek
z dnia 5 marca 2013 roku 
                                                                                       
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2013 rok
 
       Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Turek Nr XXX/178/13 z dnia 29 stycznia 2013  r. w sprawie  budżetu  na rok 2013 zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale  Nr XXX/178/13  Rady Gminy Turek z dnia  29 stycznia 2013  roku w sprawie  budżetu  na rok 2013, wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W załączniku Nr 2 „wydatki”  do uchwały budżetowej  wprowadza się zmiany:
a) w planie wydatków zwiększa się:
    dz. 801 rozdz. 80101 § 4430 o kwotę                 165,00 zł.   pl. po zm.                  6.665,00 zł.
    dz. 921 rozdz. 92109 § 4170                           2.000,00 zł.                                    3.000,00 zł.
    dz. 921 rozdz. 92109 § 4300                           8.000,00 zł.                                  21.000,00 zł.
b) w planie wydatków zmniejsza się :
    dz. 758 rozdz. 75818 § 4810  o kwotę           10.000,00 zł.   pl. po zm.             240.000,00 zł.
    dz. 801 rozdz. 80101 § 4300                              165,00 zł.                                  48.035,00 zł.

§ 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt
                 /-/ Karol Mikołajczyk                     
Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2013 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 r.