2013

Zarządzenie Nr 63/2013 Wójta Gminy Turek z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2013 rok

 

Zarządzenie Nr 63/2013
Wójta Gminy Turek
z dnia 11 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2013 rok

 

        Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) oraz na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Turek Nr XXX/178/13 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na rok 2013 zarządzam , co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XXX/178/13 Rady Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu na rok 2013, zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 14/2013 Wójta Gminy Turek z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2013 rok,
- Uchwałą Nr XXXIII/191/13 Rady Gminy Turek z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2013 rok,
- Zarządzeniem Nr 22/2013 Wójta Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2013 rok,
- Zarządzeniem Nr 27/2013 Wójta Gminy Turek z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2012 rok,
- Uchwałą Nr XXXVI/203/13 Rady Gminy Turek z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2013 rok,
- Zarządzeniem Nr 31/2013 Wójta Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2013 rok,
- Zarządzeniem Nr 34/2013 Wójta Gminy Turek z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- Uchwałą Nr XXXVIII/216/13 Rady Gminy Turek z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- Zarządzeniem Nr 48/13 Wójta Gminy Turek z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- Uchwałą Nr XL/223/13 Rady Gminy Turek z dnia 21 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- Uchwałą Nr XLI/229/13 Rady Gminy Turek z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- Zarządzeniem Nr 60/2013 Wójta Gminy Turek 22 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, w ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 23.049.886,10 zł. zastępuje się kwotą 23.079.774,10 zł. z tego:
- dochody bieżące kwotę 22.101.085,85 zł. zastępuje się kwotą 22.130.973,85 zł.

2. W § 2, w ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 29.098.285,59 zł. zastępuje się kwotą 21.128.173,59 zł.

3. W § 2 , w ust. 1, w pkt.1 wydatki bieżące kwotę 19.479.363,22 zł. zastępuje się kwotą 19.509.251,22 zł.

4. W załączniku Nr 1 „dochody" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany , zwiększając dochody budżetu o kwotę 29.888,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 29.888,00 zł. pl. po zm. 150.000,00 zł.

5. W załączniku Nr 2 „wydatki" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 29.888,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 750 rozdz. 75023 § 4110 o kwotę 8.500,00 zł. pl. po zm. 194.230,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4170 200,00 zł. 32.900,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4260 3.000,00 zł. 28.000,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 4.000,00 zł. 5.500,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4410 7.000,00 zł. 38.900,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 5.260,78 zł. 35.260,78 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4700 2.000,00 zł. 14.000,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75095 § 4170 3.639,22 zł. 4.539,22 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 100,00 zł. 4.557,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4280 150,00 zł. 2.150,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4010 4.000,00 zł. 152.700,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4210 2.700,00 zł. 92.700,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4410 70,00 zł. 7.129,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4700 970,00 zł. 17.571,00 zł.
dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 2.934,24 zł. 38.934,24 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 29.888,00 zł. 252.383,61 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4179 117,88 zł. 12.227,89 zł.
dz. 926 rozdz. 92601 § 4110 1.000,00 zł. 4.050,00 zł.
dz. 926 rozdz. 92601 § 4120 100,00 zł. 550,00 zł.
dz. 926 rozdz. 92601 § 4170 3.000,00 zł. 33.000,00 zł.

b) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 7.000,00 zł. pl. po zm. 1.108.598,29 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4040 13.000,00 zł. 77.350,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4120 2.800,00 zł. 23.685,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 3.000,00 zł. 149.000,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4350 1.000,00 zł. 3.000,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4360 1.000,00 zł. 3.000,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4370 1.400,00 zł. 5.600,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4430 1.300,00 zł. 4.400,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4610 500,00 zł. 1.000,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75095 § 4210 2.000,00 zł. 4.427,30 zł.
dz. 750 rozdz. 75095 § 4300 200,00 zł. 15.100,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75095 § 4430 400,00 zł. 19.600,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 440,00 zł. 218.246,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 100,00 zł. 9.460,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4430 750,00 zł. 5.595,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4040 2.900,00 zł. 7.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4110 3.800,00 zł. 21.510,00 zł.
dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 1.330,00 zł. 5.670,00 zł.
dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 854,24 zł. 21.645,76 zł.
dz. 851 rozdz. 85154 § 4700 750,00 zł. 250,00 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4177 117,88 zł. 68.505,51 zł.
dz. 926 rozdz. 92601 § 4300 4.100,00 zł. 19.200,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt 
/-/ Karol Mikołajczyk

 

Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2013 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 r.