2018

UCHWAŁA NR XLIX/312/18 RADY GMINY TUREK z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr  XLIX/312/18

Rady Gminy Turek

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art.212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 r., poz.2077 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLI/266/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:
 • Zarządzeniem Nr 2/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLIII/277/18 Rady Gminy Turek z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLIV/286/18 Rady Gminy Turek z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLV/290/18 Rady Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmia w budżecie na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLVI/295/18 Rady Gminy Turek z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 30/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 33/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLVII/302/18 Rady Gminy Turek z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 37/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 42/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLVII/307/18 Rady Gminy Turek z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 49/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 54/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian  w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 56/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 dochody budżetu zwiększa do kwoty 47 825 581,67 zł z tego:

1) Dochody bieżące zmniejsza się do kwoty  38 579 597,01zł

2) Dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 9 245 984,66zł

2. W §2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 55 976 228,93 zł z tego:

1) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 33 838 070,57 zł

2)Wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 22 138 158,36zł

3. W § 3 Deficyt budżetu zwiększa się do kwoty 8 150 647,26 zł zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 820 051,88 zł oraz z wolnych środków w kwocie 5 330 595,38 zł

4. Dokonuje się zmiany w §4 uchwały budżetowej , otrzymuje on brzmienie: ”Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9 151 092,23 zł”. Zwiększa  się o kwotę 268 788,68zł  do kwoty 6 320 251,38 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zwiększa się o kwotę 3 738,97 do kwoty 10 788,97zł  przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”

5. Dokonuje się zmiany w §5 uchwały budżetowej , otrzymuje on brzmienie ”Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1 000 444,97zł”, zwiększa się o kwotę 3 738,97zł do kwoty 10 788,97 zł Udzielone pożyczki i kredyty”.

6. Dokonuje się zmiany w §10 pkt.5 uchwały budżetowej, otrzymuje on nowe brzmienie. „Upoważnia się Wójta Gminy Turek” do: udzielania w roku budżetowym pożyczek maksymalnie do kwoty 10 788,97 zł.

7. W załączniku Nr 1 Dochody do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę 121 985,73zł  w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 • w planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

010

01010

6299

545 000,00zł

010

01010

0950

5 582,59zł

700

70005

0950

80 000,00zł

758

75814

2030

60 183,07zł

758

75814

6330

63 031,66zł

801

80153

2010

95 800,41zł

 • w planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

751

75109

2010

37 509,00zł

40 196,00zł

801

80110

2710

250,00zł

1 750,00zł

 • w planie dochodów zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01010

0970

545 000,00zł

0zł

700

70005

0970

108 000,00zł

0zł

750

75011

2010

2 000,00zł

50 112,00zł

926

92601

0970

110 371,00zł

0zł

8. W załączniku Nr 2 Wydatki do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 390 774,41 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 • w planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

751

75109

4110

1 100,00zł

751

75109

4120

247,00zł

751

75109

4210

8 080,00zł

751

75109

4300

8 347,00zł

751

75109

4410

2 200,00zł

801

80153

4210

948,51zł

801

80153

4240

94 851,90zł

700

70005

4170

7 000,00zł

 • w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01010

6050

156 000,00zł

8 066 000,00zł

010

01010

4270

35 000,00zł

60 000,00zł

600

60016

4300

3 900,00zł

650 900,00zł

750

75023

4010

34 000,00zł

1 504 746,23zł

750

75075

4210

4 830,00zł

16 830,00zł

751

75109

4170

17 535,00zł

20 222,00zł

801

80101

4210

9 990,00zł

215 845,57zł

801

80101

4270

11 000,00zł

17 000,00zł

801

80101

4300

5 000,00zł

65 500,00zł

801

80110

4010

4 225,00zł

1 003 860,00zł

801

80110

4170

250,00zł

2 750,00zł

854

85412

4210

2 000,00zł

7 000,00zł

900

90095

4300

25 359,00zł

35 359,00zł

921

92116

2480

2 000,00zł

73 400,00zł

921

92195

4300

3 192,00zł

160 645,51zł

 • w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

750

75011

4010

1 700,00zł

38 740,68zł

750

75011

4110

250,00zł

4 850,00zł

750

75011

4120

50,00zł

750,00zł

801

80101

4260

5 000,00zł

42 000,00zł

854

85412

4300

2 000,00zł

155 000,00zł

900

90095

4210

1 000,00zł

3 355,57zł

900

90095

6050

10 000,00zł

33 349,22zł

921

92109

4210

1 000,00zł

125 364,59zł

921

92195

4210

5 281,00zł

60 393,19zł

921

92195

6050

10 000,00zł

49 991,57zł

926

92601

6050

10 000,00zł

80 989,48zł

 

9. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Przychody i Rozchody budżetu” w 2018 r. otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Fundusz Sołecki” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda
 
Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.
za okres od początku roku do 30 września 2018 roku
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2018 rok