2018

UCHWAŁA NR L/317/18 RADY GMINY TUREK z dnia 1 października 2018 r.

Uchwała Nr  L/317/18

Rady Gminy Turek

z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt.9 lit. d  i lit. i, pkt.10  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art.212 ,214,215,222,223,235-237,258 i 242  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. 2017r. , poz.2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLI/266/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:

 • Zarządzeniem Nr 2/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLIII/277/18 Rady Gminy Turek z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLIV/286/18 Rady Gminy Turek z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLV/290/18 Rady Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLVI/295/18 Rady Gminy Turek z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 30/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 33/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLVII/302/18 Rady Gminy Turek z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 37/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 42/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLVII/307/18 Rady Gminy Turek z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 49/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 54/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 56/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLIX/312/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 69/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 73/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 dochody budżetu zwiększa do kwoty 47 946 014,53 zł z tego:

1) Dochody bieżące zwiększa się do kwoty  38 700 029,87zł

2. W §2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 56 328 790,75 zł z tego:

1) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 34 024 324,90 zł

2)Wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 22 304 465,85zł

3. W § 3 Deficyt budżetu zwiększa się do kwoty 8 382 776,22zł zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 820 051,88zł oraz z wolnych środków w kwocie 5 562 724,34zł

4. Dokonuje się zmiany w §4 uchwały budżetowej, otrzymuje on brzmienie: ”Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9 383 221,19zł”. Zwiększa  się o kwotę 232 128,96zł  do kwoty 6 552 380,34 zł wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy.

5. W załączniku Nr 1 Dochody do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany , zwiększając dochody budżetu o kwotę  112 905,00zł  w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:


·        w planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan po zmianie

801

80195

2057

33 915,00zł

801

80195

2059

3 990,00zł

·        w planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

758

75801

2920

75 000,00zł

8 352 659,00zł


6.W załączniku Nr 2 Wydatki do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany , zwiększając wydatki budżetu o kwotę 345 033,96 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

·        w planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

750

75023

6050

23 729,96zł

801

80195

4017

17 481,00zł

801

80195

4019

3 084,88zł

801

80195

4117

2 991,78zł

801

80195

4119

527,97zł

801

80195

4127

428,72zł

801

80195

4129

75,65zł

801

80195

4217

2 601,00zł

801

80195

4219

459,00zł

801

80195

4247

10 412,50zł

801

80195

4249

1 837,50zł


·        w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60017

6050

130 000,00zł

1 911 000,00zł

710

71004

4300

32 004,00zł

166 504,00zł

801

80101

4010

34 400,00zł

4 919 768,30zł

801

80101

4300

4 000,00zł

69 500,00zł

801

80101

4360

1 500,00zł

9 000,00zł

801

80101

4240

75 000,00zł

99 520,00zł

900

90095

4210

3 059,00zł

6 414,57zł

900

90095

6050

3 000,00zł

36 349,22zł

921

92109

4210

420,06zł

125 784,65zł

921

92195

4210

2 579,94zł

62 973,13zł

921

92195

6050

2 577,53zł

52 569,10zł

926

92601

6050

7 000,00zł

87 989,48zł


·        w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

801

80101

4210

4 000,00zł

215 845,57zł

801

80101

4260

1 500,00zł

40 400,00zł

900

90095

4300

3 059,00zł

32 300,00zł

921

92195

4300

5 577,53zł

155 067,98zł


7. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Przychody i Rozchody budżetu” w 2018r. otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2  do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „ Fundusz Sołecki” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2 .Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

Załączniki:
 

Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.
za okres od początku roku do 30 września 2018 roku
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2018 rok