2018

Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 54/2018
Wójta Gminy Turek
z dnia 3 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.

Na podstawie art.257 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077) oraz § 10 ust.2 Uchwały Nr XLI/266/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zarządzam, co następuje:

W uchwale Nr XLI/266/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:
 • Zarządzeniem Nr 2/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLIII/277/18 Rady Gminy Turek z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLIV/286/18  Rady Gminy Turek z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 11/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLV/290/18  Rady Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 20/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLVI/295/18  Rady Gminy Turek z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 30/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 33/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLVII/302/18  Rady Gminy Turek z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 37/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 42/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLVII/307/18  Rady Gminy Turek z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 49/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018  

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty 47 690 595,94 zł

1. dochody bieżące zwiększa się do kwoty 39 052 642,94 zł

2.W § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 55 572 454,52 zł

1. Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 33 560 296,16 zł

3. W załączniku Nr 1 „Dochody" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zwiększając dochody budżetu o kwotę 500,00zł

 • W planie dochodów zwiększa się

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianie
852 85213 2030 500,00zł 9 962,00zł
 
4. W załączniku Nr 2 „Wydatki" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zwiększając wydatki budżetu o kwotę 500,00zł

 • W planie wydatków zwiększa się:

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianie
750 75095 4430 5 000,00zł Z rezerwy ogólnej 30 000,00zł
751 75109 4170 687,00zł 2 687,00zł
801 80101 4240 1 000,00zł 31 520,00zł
801 80101 4300 5 000,00zł 60 500,00zł
801 80103 4240 160,00zł 1 160,00zł
801 80103 4300 200,00zł 2 150,00zł
801 80104 4300 3 000,00zł 7 500,00zł
801 80106 4210 2 800,00zł 17 800,00zł
801 80106 4240 1 240,00zł 3 240,00zł
852 85213 4130 500,00zł 29 062,00zł

 • W planie wydatków zmniejsza się:

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianie
751 75109 4110 500,00zł 0zł
751 75109 4120 187,00zł 0zł
758 75818 4810 5 000,00zł 243 400,00zł
801 80101 4170 5 000,00zł 10 700,00zł
801 80101 4270 1 000,00zł 6 000,00zł
801 80103 4280 20,00zł 580,00zł
801 80103 4410 100,00zł 400,00zł
801 80103 4430 40,00zł 210,00zł
801 80104 4170 3 000,00zł 1 000,00zł
801 80106 4260 2 700,00zł 7 500,00zł
801 80106 4300 1 400,00zł 4 100,00zł
801 80106 4410 40,00zł 160,00zł
801 80106 4430 100,00zł 400,00zł

5.W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami" wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:


 • W planie wydatków  zwiększa się:

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianie
751 75109 4170 687,00zł 2 687,00zł

 • W planie wydatków zmniejsza się:

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianie
751 75109 4110 500,00zł 0zł
751 75109 4120 187,00zł 0zł
 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk


Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.
za okres od początku roku do 30 września 2018 roku
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2018 rok