2018

Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 56/2018
Wójta Gminy Turek
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.

Na podstawie art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz.2077) oraz § 10 ust.2 Uchwały Nr XLI/266/17  Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zarządzam, co następuje:

W uchwale Nr XLI/266/17  Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:
 • Zarządzeniem Nr 2/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLIII/277/18 Rady Gminy Turek z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLIV/286/18  Rady Gminy Turek z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 11/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLV/290/18  Rady Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 20/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLVI/295/18  Rady Gminy Turek z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 30/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 33/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLVII/302/18 Rady Gminy Turek z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 37/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 42/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLVII/307/18 Rady Gminy Turek z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 49/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 54/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018  

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 1. W § 1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty  47 703 595,94zł

1. dochody bieżące zwiększa się do kwoty 39 065 642,94zł

2.W § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 55 585 454,52zł

1. Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 33 573 296,16zł

3. W załączniku Nr 1 „Dochody" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zwiększając dochody budżetu o kwotę 13 000,00zł

 • W planie dochodów zwiększa się

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianie
852 85214 2030 5 000,00zł 55 955,00zł
852 85216 2030 8 000,00zł 71 773,00zł
855 85504 2010 337 025,00zł 527 000,00zł
      
 • W planie wydatków zmniejsza się


Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianie
855 85501 2060 337 025,00zł 7 566 686,00zł
 
4. W załączniku Nr 2 „Wydatki" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zwiększając wydatki budżetu o kwotę 13 000,00zł

 • W planie wydatków zwiększa się:

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianie
852 85214 3110 5 000,00zł 174 955,00zł
852 85216 3110 8 000,00zł 114 773,00zł
855 85504 3110 328 525,00zł 510 000,00zł
855 85504 4010 5 637,00zł 56 274,00zł
855 85504 4110 1 025,00zł 10 890,00zł
855 85504 4120 138,00zł 1 467,00zł
855 85504 4210 1 700,00zł 3 900,00zł
 
 • W planie wydatków zmniejsza się:

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianie
855 85501 3110 331 970,00zł 7 453 184,00zł
855 85501 4010 4 190,00zł 60 810,00zł
855 85501 4110 762,00zł 12 517,00zł
855 85501 4120 103,00zł 1 686,00zł
 
5. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej „Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami" wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 • W planie dochodów zwiększa się:

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianie
855 85504 2010 337 025,00zł 527 000,00zł
 
 • W planie dochodów zmniejsza się:

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianie
855 85501 2060 337 025,00zł 7 566 686,00zł
 
6.W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami" wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 • W planie wydatków zwiększa się:

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianie
855 85504 3110 328 525,00zł 510 000,00zł
855 85504 4010 5 637,00zł 11 274,00zł
855 85504 4110 1 025,00zł 2 050,00zł
855 85504 4120 138,00zł 276,00zł
855 85504 4210 1 700,00zł 3 400,00zł
 • W planie wydatków zmniejsza się:

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianie
855 85501 3110 331 970,00zł 7 453 184,00zł
855 85501 4010 4 190,00zł 60 810,00zł
855 85501 4110 762,00zł 12 517,00zł
855 85501 4120 103,00zł 1 686,00zł
 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk


Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.
za okres od początku roku do 30 września 2018 roku
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2018 rok