2018

Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 20 września 2018 r.

Zarządzenie Nr 73/2018

Wójta Gminy Turek

z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.


Na podstawie art.257 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 roku poz.2077 ze zm.) oraz § 10 ust.2 Uchwały Nr XLI/266/17  Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zarządzam, co następuje:

W uchwale Nr XLI/266/17  Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:

 • Zarządzeniem Nr 2/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 •  Uchwałą Nr XLIII/277/18 Rady Gminy Turek z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLIV/286/18  Rady Gminy Turek z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 11/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLV/290/18  Rady Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 20/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLVI/295/18  Rady Gminy Turek z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 30/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 33/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLVII/302/18  Rady Gminy Turek z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 37/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 42/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLVII/307/18  Rady Gminy Turek z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 49/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 54/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 56/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLIX/312/18  Rady Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 69/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty 47 833 109,53zł

1. dochody bieżące zwiększa się do kwoty 38 587 124,87zł

2.W § 2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się do  kwoty 55 983 756,79zł

2. wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 33 845 598,43zł

3. W załączniku Nr 1 „Dochody” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zwiększając dochody budżetu o kwotę 7 527,86zł

 • W planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

801

80153

2010

1 389,86zł

97 190,27zł

852

85213

2030

1 138,00zł

11 100,00zł

852

85230

2030

5 000,00zł

45 000,00zł

 

4. W załączniku Nr 2 „Wydatki „ do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zwiększając wydatki budżetu o kwotę 7 527,86zł


 • W planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

801

80101

4210

7 000,00zł

219 845,57zł

801

80104

4300

1 400,00zł

8 900,00zł

801

80110

4210

7 000,00zł

45 000,00zł

801

80153

4240

1 389,86zł

96 241,76zł

852

85213

4130

1 138,00zł

30 200,00zł

852

85230

3110

5 000,00zł

105 000,00zł

854

85412

4300

7 000,00zł z tego kwota 4000zł z rezerwy ogólnej

162 000,00zł

 

 • W planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

758

75818

4810

4 000,00zł

232 400,00zł

801

80101

4240

7 000,00zł

24 520,00zł

801

80104

4270

1 000,00zł

1 000,00zł

801

80104

4360

400,00zł

100,00zł

801

80110

4240

7 000,00zł

3 000,00zł

854

85412

4170

1 000,00zł

5 900,00zł

854

85412

4210

2 000,00zł

5 000,00zł

 

5. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami „ wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

801

80153

2010

1 389,86zł

 97 190,27zł

 

6. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami „ wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

801

80153

4240

1 389,86zł

 96 241,76zł

 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

 

Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.
za okres od początku roku do 30 września 2018 roku
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2018 rok