2018

Uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy Turek z dnia 6 grudnia 2018 r.


Uchwała Nr  III/12/18

Rady Gminy Turek

z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt.9 lit. d  i lit. i, pkt.10  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art.212 ,214,215,222,223,235-237,258 i 242  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. 2017r. , poz.2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLI/266/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:

·        Zarządzeniem Nr 2/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Uchwałą Nr XLIII/277/18 Rady Gminy Turek z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

·        Uchwałą Nr XLIV/286/18 Rady Gminy Turek z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

·        Zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Uchwałą Nr XLV/290/18 Rady Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

·        Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Uchwałą Nr XLVI/295/18 Rady Gminy Turek z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

·        Zarządzeniem Nr 30/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Zarządzeniem Nr 33/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Uchwałą Nr XLVII/302/18 Rady Gminy Turek z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

·        Zarządzeniem Nr 37/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Zarządzeniem Nr 42/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Uchwałą Nr XLVII/307/18 Rady Gminy Turek z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

·        Zarządzeniem Nr 49/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Zarządzeniem Nr 54/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Zarządzeniem Nr 56/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Uchwałą Nr XLIX/312/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

·        Zarządzeniem Nr 69/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Zarządzeniem Nr 73/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Uchwałą Nr L/317/18 Rady Gminy Turek z dnia 1 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

·        Zarządzeniem Nr 82/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 3 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Zarządzeniem Nr 84/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Zarządzeniem Nr 89/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 18 pażdziernika 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Uchwałą Nr LII/326/18 Rady Gminy Turek z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

·        Zarządzeniem Nr 96/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Zarządzeniem Nr 98/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

·        Uchwałą Nr II/9/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

 

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 dochody budżetu zmniejsza się do kwoty 46 828 982,18 zł z tego:

 1)Dochody bieżące zwiększa  się do kwoty  39 769 686,52zł

 2)Dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 7 059 295,66zł

2. Dokonuje się zmiany w  § 3 uchwały budżetowej, deficyt budżetu zwiększa się do kwoty 8 480 081,22zł zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 543 970,51zł oraz z wolnych środków w kwocie 5 936 110,71zł

3. Dokonuje się zmiany w §4 uchwały budżetowej, otrzymuje on brzmienie:” Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9 701 960,55zł”. Zwiększa się o kwotę 594 820,73 zł do kwoty 7 147 201,07 zł wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy, zmniejsza się o kwotę 276 081,37 zł do kwoty 2 543 970,51zł planowane  przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmiany w §5 uchwały budżetowej, rozchody budżetu zwiększa się do kwoty 1 221 879,33 zł o kwotę 231 434,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 1 Dochody do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany , zmniejszając dochody budżetu o kwotę  87 305,00zł  w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

·        w planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

758

75801

2920

31 195,00zł

8 383 854,00zł

 

·        w planie dochodów zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60017

6300

118 500,00zł

0zł

 

6. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Przychody i Rozchody budżetu” w 2018 roku otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1  do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

Załączniki:

Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.
za okres od początku roku do 30 września 2018 roku
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2018 rok