2018

Uchwała Nr IV/15/18 Rady Gminy Turek z dnia 20 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr  IV/15/18

Rady Gminy Turek

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d  i lit. i, pkt 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art.212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 242  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. W Uchwale nr XLI/266/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:

 • Zarządzeniem Nr 2/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLIII/277/18 Rady Gminy Turek z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLIV/286/18 Rady Gminy Turek z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLV/290/18 Rady Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLVI/295/18 Rady Gminy Turek z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 30/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 33/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLVII/302/18 Rady Gminy Turek z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 37/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 42/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLVII/307/18 Rady Gminy Turek z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 49/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmian  w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 54/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 56/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr XLIX/312/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 69/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 73/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr L/317/18 Rady Gminy Turek z dnia 1 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 82/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 3 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 84/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 89/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr LII/326/18 Rady Gminy Turek z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 96/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Zarządzeniem Nr 98/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
 • Uchwałą Nr II/9/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Uchwałą Nr III/12/18 Rady Gminy Turek z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 106/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zmian  w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty 47 475 982,18 zł z tego:

  1) Dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 7 706 295,66zł

2. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu zmniejsza się do kwoty 54 931 702,42zł z tego:

  1) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 35 597 624,02zł

  2) Wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 19 334 078,40zł

3. Dokonuje się zmiany w  § 3 uchwały budżetowej, deficyt budżetu zmniejsza się do kwoty 7 455 720,24zł zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 543 970,51zł oraz z wolnych środków w kwocie 4 911 749,73zł

4. Dokonuje się zmiany w §5 uchwały budżetowej, rozchody budżetu zwiększa się do kwoty 2 246 240,31 zł o kwotę 1 024 360,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmiany w § 13 uchwały budżetowej, zwiększa się wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi do kwoty 1 414 593,76zł

6. W załączniku Nr 1 Dochody do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę  647 000,00zł  w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

· w planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

010

01010

6287

3 233 364,00zł

 · w planie dochodów zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01010

6207

2 586 364,00zł

1 900 000,00zł

7. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zmniejszając wydatki budżetu o kwotę 377 360,98 zł.

· w planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

750

75023

4560

104,00zł

 · w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

750

75023

4300

535,02zł

242 529,07zł

801

80110

4010

1 500,00zł

1 056 856,00zł

801

80146

4210

3 080,00zł

14 680,00zł

801

80146

4700

1 270,00zł

59 070,00zł

855

85503

4300

20 000,00zł

27 200,00zł

900

90002

4010

10 000,00zł

87 523,26zł

900

90002

4110

1 000,00zł

15 383,28zł

921

92195

4210

3 000,00zł

78 873,13zł

 · w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01010

6050

386 000,00zł

7 650 000,00zł

750

75023

4010

11 000,00zł

1 503 746,23zł

801

80101

4240

3 000,00zł

205 738,00zł

801

80146

4410

1 350,00zł

5 350,00zł

801

80110

3020

1 500,00zł

64 822,00zł

854

85415

3240

2 000,00zł

87 074,00zł

900

90005

6059

10 000,00zł

0zł

921

92195

4300

3 000,00zł

154 067,98zł

 

8. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1  do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Przychody i Rozchody budżetu” w 2018 roku otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Fundusz Sołecki” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda

Załączniki:
Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.
za okres od początku roku do 30 września 2018 roku
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2018 rok