2018

UCHWAŁA NR XLI/266/17 RADY GMINY TUREK z dnia 18 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XLI/266/17
Rady Gminy Turek

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 r., poz. 2077), Rada Gminy Turek uchwala co następuje:

§ 1. 1.  Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 42 912 887,00zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 38 558 463,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 4 354 424,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zleconych odrębnymi ustawami,  zgodnie z załącznikiem nr 4;

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej wysokości 44 743 282,88 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 32 120 983,12 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 12 622 299,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 830 395,88 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 820 051,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 989 656,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 320 051,88 zł w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.

§ 7. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, odprowadzanych na rzecz budżetu państwa, określa załącznik Nr 7.

§ 8. Ustala się  zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie 500.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Turek do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności  wykraczają poza 2018 rok.

§ 11. Określa się sumę, do której Wójt Gminy Turek może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 500 000,00 zł.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 52 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości  47 500,00 zł.

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4 500,00 zł.

§ 13. Ustala się dochody z opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 767 900,00 zł i wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 167 193,76 zł.

§ 14. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 85 000,00 zł.

2) celową w wysokości 170 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 16. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

Załączniki:Informacja o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=8666

 

Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.
za okres od początku roku do 30 września 2018 roku
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2018 rok