2018

UCHWAŁA NR XLIII/277/18 RADY GMINY TUREK z dnia 9 lutego 2018 r.

Uchwała Nr XLIII/277/18

Rady Gminy Turek

z dnia 9 lutego 2018 r.

 

w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt.9 lit. d , pkt.10  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art.212 ,214,215,222,223,235-237,258 i 242  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. 2017r. , poz.2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLI/266/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:

  • Zarządzeniem Nr 2/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 dochody budżetu zwiększa do kwoty 43 363 758,00zł z tego:

1) Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 39 009 334,00 zł

2. W §2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 45 194 153,88 zł z tego:

1) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 32 209 954,12 zł

2) Wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 12 984 199,76 zł

3. W załączniku Nr 1 Dochody do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę  450 871,00zł  w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

  • w planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

010

01010

6307

1 970 424,00zł


  • w planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

756

75615

0310

60 000,00zł

4 209 961,00zł

756

75618

0460

330 000,00zł

394 000,00zł

926

92601

0970

60 871,00zł

65 871,00zł

  • w planie dochodów zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01010

6300

1 970 424,00zł

0zł

 

4.W załączniku Nr 2 Wydatki do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany , zwiększając wydatki budżetu o kwotę 450 871,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

  • w planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

750

75023

4580

200,00zł

852

85219

4430

136,00zł

921

92116

4430

135,00zł

  •   w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60016

4520

4 000,00zł

5 000,00zł

710

71004

4170

47 000,00zł

64 000,00zł

710

71035

6050

130 000,00zl

270 000,00zł

750

75023

4010

25 700,00zł

1 454 906,23zł

750

75023

4430

6 000,00zł

12 000,00zł

801

80101

4430

1 100,00zł

5 100,00zł

921

92109

4210

4 700,00zł

118 046,24zł

921

92109

6060

10 300,00zł

15 600,00zł

921

92195

6050

32 000,00zł

156 791,57zł

926

92601

6050

218 600,00zł

372 100,00zł

  • w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

801

80101

6060

14 000,00zł

0zł

921

92109

6050

15 000,00zł

308 387,45zł


5. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Fundusz Sołecki”  otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

Załączniki:

Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.
za okres od początku roku do 30 września 2018 roku
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2018 rok