2018

UCHWAŁA NR XLIV/286/18 RADY GMINY TUREK z dnia 26 marca 2018 r.

Uchwała Nr XLIV/286/18
Rady Gminy Turek
z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art.212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. 2017 r. , poz.2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.
W Uchwale nr XLI/266/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:

• Zarządzeniem Nr 2/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

• Uchwałą Nr XLIII/277/18 Rady Gminy Turek z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

wprowadza się następujące zmiany:

1.
W § 1 ust.1 dochody budżetu zwiększa do kwoty 43 843 725,00 zł z tego:

1) Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 39 180 211,00 zł

2) Dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 4 663 514,00 zł

2.
W §2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 45 674 120,88 zł z tego:

1) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 32 385 718,74 zł

2) Wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 13 288 402,14 zł

3. W załączniku Nr 1 Dochody do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę 479 967,00zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

• w planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

010

01010

6300

310 000,00zł

600

60016

6330

2 155 090,00zł

801

80101

2710

11 400,00zł

801

80110

2710

1 500,00zł

852

85230

2030

26 915,00zł

• w planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

756

75615

0340

70 000,00zł

125 000,00zł

758

75801

2920

129 062,00zł

8 277 659,00zł

852

85213

2030

3 000,00zł

9 462,00zł

• w planie dochodów zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60016

6300

2 156 000,00zł

0zł

756

75615

0310

70 000,00zł

4 139 961,00zł

852

85214

2030

1 000,00zł

45 955,00zł

4. W załączniku Nr 2 Wydatki do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 479 967,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

• w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01010

6059

54 702,38zł

988 953,38zł

600

60016

6050

2 600,00zł

2 385 600,00zł

700

70005

4300

50 000,00zł

90 000,00zł

710

71035

2710

4 000,00zł

5 200,00zł

750

75023

4210

15 000,00zł

129 244,99zł

750

75023

4300

21 349,62zł

226 994,05zł

754

75412

4210

2 000,00zł

21 200,00zł

754

75412

4220

1 500,00zł

2 500,00zł

801

80101

4010

7 735,30 zł

4 886 608,30zł

801

80101

4110

1 664,70zł

921 133,70zł

801

80101

4240

2 900,00zł

27 900,00zł

801

80101

6050

310 000,00zł

422 000,00zł

801

80103

4040

2 000,00zł

22 948,00zł

801

80110

4170

1 500,00zł

2 500,00zł

852

85213

4130

3 000,00zł

28 562,00zł

852

85230

3110

26 915,00zł

86 915,00zł

921

92109

4210

15 600,00zł

133 646,24zł

921

92195

4300

16 500,00zł

152 453,51zł

• w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

750

75023

6060

23 000,00zł

0zł

801

80101

4210

2 900,00zł

199 955,57zł

852

85214

3110

1 000,00zł

164 955,00zł

921

92109

6060

15 600,00zł

0zł

921

92195

6050

14 500,00zł

142 291,57zł

926

92601

4210

2 000,00zl

31 000,00zł

5. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Fundusz Sołecki" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

   

Załączniki:

 

Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.
za okres od początku roku do 30 września 2018 roku
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2018 rok