2018

UCHWAŁA NR XLV/290/18 RADY GMINY TUREK z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Uchwała Nr XLV/290/18
Rady Gminy Turek
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d , pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art.212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. 2017r. , poz.2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLI/266/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:

• Zarządzeniem Nr 2/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
• Uchwałą Nr XLIII/277/18 Rady Gminy Turek z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
• Uchwałą Nr XLIV/286/18 Rady Gminy Turek z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
• Zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 dochody budżetu zwiększa do kwoty 47 600 465,00 zł z tego:

1) Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 39 181 011,00 zł

2) Dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 8 419 454,00 zł

2. W §2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 49 430 860,88 zł z tego:

1) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 32 548 658,74 zł

2) Wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 16 882 202,14 zł

3. Dokonuje się zmiany w §4 uchwały budżetowej , otrzymuje on brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 827 101,88zł".

4. Dokonuje się zmiany w §5 uchwały budżetowej, otrzymuje on brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 996 706,00zł".

5. Dokonuje się zmiany w §10 uchwały budżetowej, otrzymuje on nowe brzmienie:" Upoważnia się Wójta Gminy Turek" do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok,

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek.

6. W załączniku Nr 1 Dochody do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany , zwiększając dochody budżetu o kwotę 3 756 540,00zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

• w planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

010

01010

6207

6 036 364,00zł

852

85215

2010

600,00zł

• w planie dochodów zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01010

6300

310 000,00zł

0zł

010

01010

6307

1 970 424,00zł

0zł

7. W załączniku Nr 2 Wydatki do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany , zwiększając wydatki budżetu o kwotę 3 756 540,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

• w planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

921

92109

4270

78 000,00zł

921

92120

2310

6 000,00zł

• w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01010

6050

3 637 800,00zł

7 390 000,00zł

010

01010

6057

36 382,34zł

1 827 131,34zł

750

75023

4010

15 840,00zł

1 470 746,23zł

801

80101

4210

5 000,00zł

204 955,57zł

852

85215

3110

600,00zł

3 600,00zł

852

85219

4010

43 300,00zł

231 300,00zł

900

90015

6050

24 000,00zł

44 000,00zł

926

92605

4300

25 000,00zł

60 000,00zł

• w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01010

6059

36 382,34zł

952 571,04zł

921

92109

4210

1 000,00zł

132 646,24zł

921

92109

6050

78 000,00zł

230 387,45zł

8. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Przychody i Rozchody budżetu" w 2018 r. otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Fundusz Sołecki" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

14. W uchwale Nr XLIV/286/18 Rady Gminy Turek z 26 marca 2018r. w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018 dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego:

• w § 1 ust.2 pkt.1 winno być „Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 32 375 718,74 zł" ( podano mylnie kwotę 32 385 718,74zł)
• w § 1 ust.2 pkt.2 winno być „Wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 13 298 402,14 zł" (podano mylnie kwotę 13 288 402,14zł)

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

Załączniki:

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.
za okres od początku roku do 30 września 2018 roku
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2018 rok