2018

UCHWAŁA NR XLVI/295/18 RADY GMINY TUREK z dnia 29 maja 2018 r.

Uchwała Nr XLVI/295/18
Rady Gminy Turek
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art.212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017r., poz.2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLI/266/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:

• Zarządzeniem Nr 2/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
• Uchwałą Nr XLIII/277/18 Rady Gminy Turek z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,
• Uchwałą Nr XLIV/286/18 Rady Gminy Turek z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,
• Zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
• Uchwałą Nr XLV/290/18 Rady Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,
• Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 dochody budżetu zwiększa do kwoty 47 995 868,94 zł z tego:

1)Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 39 476 415,94zł

2)Dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 8 519 453,00zł

2. W §2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 49 997 687,52 zł z tego:

1)Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 33 085 485,38 zł

2)Wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 16 912 202,14 zł

3. W § 3 Deficyt budżetu zwiększa się do kwoty 2 001 818,58zł

4. Dokonuje się zmiany w §4 uchwały budżetowej , otrzymuje on brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 998 524,58zł".Wprowadza się wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 171 422,70zł.

5. W § 13 zwiększa się wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi do kwoty 1 397 193,76 zł.

6. W załączniku Nr 1 Dochody do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany , zwiększając dochody budżetu o kwotę 147 547,00zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

• w planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

853

85395

2007

47 858,00zł

853

85395

2009

5 630,00zł

921

92195

6207

26 810,00zł

926

92601

6207

73 189,00zł

• w planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

801

80103

2030

4 120,00zł

104 120,00zł

801

80104

2030

11 230,00zł

108 230,00zł

• w planie dochodów zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

801

80106

2030

21 290,00zł

113 710,00zł

7.W załączniku Nr 2 Wydatki do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany , zwiększając wydatki budżetu o kwotę 318 969,70 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

• w planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

853

85395

4017

6 276,58zł

853

85395

4019

738,42zł

853

85395

4117

7 172,21zł

853

85395

4119

1 272,65zł

853

85395

4127

972,58zł

853

85395

4129

172,60zł

853

85395

4177

33 436,32zł

853

85395

4179

6 308,34zł

921

92195

6057

26 810,00zł

921

92195

6059

24 690,00zł

926

92601

6057

73 189,00zł

926

92601

6059

31 811,00zł

921

92120

2710

6 000,00zł

• w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01010

6050

30 000,00zł

7 420 000,00zł

801

80101

4210

1 000,00zł

205 955,57zł

801

80101

4240

2 620,00zł

30 520,00zł

801

80106

4260

3 000,00zł

10 200,00zł

801

80106

4300

3 000,00zł

5 500,00zł

801

80146

4700

3 700,00zł

46 200,00zł

900

90002

4300

230 000,00zł

1 280 880,00zł

• w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

801

80101

4260

3 000,00zł

47 000,00zł

801

80101

4300

4 000,00zł

55 500,00zł

801

80146

4410

1 000,00zł

12 300,00zł

801

80146

4210

2 700,00zł

17 600,00zł

921

92195

6050

51 500,00zł

90 791,57zł

926

92601

6050

105 000,00zł

267 100,00zł

921

92120

2310

6 000,00zł

0zł

8. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Przychody i Rozchody budżetu" w 2018r. otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

10.Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

11.Dokonuje się zmiany w § 10 uchwały budżetowej, który otrzymuje nowe brzmienie : „Upoważnia się Wójta Gminy Turek„ do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00zł

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków miedzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok,

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek maksymalnie do kwoty 7 050,00zł.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda

 

Załączniki:

Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.
za okres od początku roku do 30 września 2018 roku
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2018 rok