2018

UCHWAŁA NR XLVII/302/18 RADY GMINY TUREK z dnia 26 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XLVII/302/18
Rady Gminy Turek
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt.9 lit. d i lit. i, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art.212 ,214,215,222,223,235-237,258 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2017r., poz.2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLI/266/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:

• Zarządzeniem Nr 2/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
• Uchwałą Nr XLIII/277/18 Rady Gminy Turek z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
• Uchwałą Nr XLIV/286/18 Rady Gminy Turek z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
• Zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
• Uchwałą Nr XLV/290/18 Rady Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
• Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
• Uchwałą Nr XLVI/295/18 Rady Gminy Turek z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
• Zarządzeniem Nr 30/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,
• Zarządzeniem Nr 33/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 dochody budżetu zmniejsza do kwoty 47 096 348,94 zł z tego:

1) Dochody bieżące zmniejsza się do kwoty 38 576 895,94 zł

2. W §2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 54 978 207,52 zł z tego:

1) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 33 339 049,16 zł

2) Wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 21 639 158,36 zł

3. W § 3 Deficyt budżetu zwiększa się do kwoty 7 881 858,58zł zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 820 051,88zł oaz z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 5 061 806,70zł.

4. Dokonuje się zmiany w §4 uchwały budżetowej , otrzymuje on brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 878 564,58zł".Zwiększa się wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o kwotę 5 880 040,00 zł do kwoty 6 051 462,70zł.

5. W załączniku Nr 1 Dochody do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zmniejszając dochody budżetu o kwotę 899 520,00zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

• w planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

801

80101

2030

10 480,00zł

855

85501

0900

2 000,00zł

855

85501

0940

8 000,00zł

855

85502

0900

2 000,00zł

855

85502

0940

8 000,00zł

• w planie dochodów zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

855

85502

2910

10 000,00zł

0zł

900

90005

0970

825 000,00zł

0zł

756

75615

0310

95 000,00zł

4 044 961,00zł

6. W załączniku Nr 2 Wydatki do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 4 980 520,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

• w planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

855

85502

4580

 2 000,00zł

926

92601

6060

11 946,74zł

• w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01010

6050

490 000,00zł

7 910 000,00zł

600

60016

4300

240 000,00zł

647 000,00zł

600

60016

6050

3 700 000,00zł

6 085 600,00zł

600

60017

6050

1 583 000,00zł

1 781 000,00zł

700

70005

4300

8 000,00zł

98 000,00zł

801

80101

4430

100,00zł

5 200,00zł

801

80101

6050

658 000,00zł

1 080 000,00zł

801

80195

4190

1 500,00zł

6 000,00zł

801

80195

4210

1 500,00zł

3 000,00zł

900

90015

6010

300 000,00zł

600 000,00zł

900

90095

6050

21 800,00zł

43 349,22zł

921

92116

2480

4 500,00zł

71 400,00zł

921

92195

4210

2 345,43zł

65 674,19zł

921

92195

4300

5 000,00zł

157 453,51zł

926

92601

6059

120 000,00zł

151 811,00zł

• w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

801

80101

4210

100,00zł

205 855,57zł

854

85416

3240

 3 000,00zł

11 000,00zł

855

85502

2910

2 000,00zł

8 000,00zł

900

90005

6050

1 910 880,00zł

0zł

921

92109

4210

6 281,65zł

126 364,59zł

921

92195

6050

 30 800,00zł

59 991,57zł

926

92601

6050

216 110,52zł

50 989,48zł

7. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Przychody i Rozchody budżetu" w 2018r. otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Fundusz Sołecki" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

Załączniki:


Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.
za okres od początku roku do 30 września 2018 roku
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2018 rok