2018

Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 12 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Nr 30/2018
Wójta Gminy Turek
z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.

Na podstawie art.257 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 roku poz.2077) oraz § 10 ust.2 Uchwały Nr XLI/266/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zarządzam, co następuje:

W uchwale Nr XLI/266/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:

• Zarządzeniem Nr 2/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
• Uchwałą Nr XLIII/277/18 Rady Gminy Turek z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
• Uchwałą Nr XLIV/286/18 Rady Gminy Turek z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
• Zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
• Uchwałą Nr XLV/290/18 Rady Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
• Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
• Uchwałą Nr XLVI/295/18 Rady Gminy Turek z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1.W załączniku Nr 2 „Wydatki" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

• W planie wydatków zwiększa się

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

801

80146

4700

3 500,00zł

49 700,00zł

801

80195

4190

1 000,00zł

4 500,00zł


• W planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

801

80146

4210

2 000,00zł

15 600,00zł

801

80146

4410

1 500,00zł

10 800,00zł

801

80195

4210

1 000,00zł

1 500,00zł


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk


Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.
za okres od początku roku do 30 września 2018 roku
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2018 rok