2018

Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 lipca 2018 r.

Zarządzenie Nr 42/2018
Wójta Gminy Turek
z dnia 13 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.

Na podstawie art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz.2077) oraz § 10 ust.2 Uchwały Nr XLI/266/17  Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zarządzam, co następuje:

W uchwale Nr XLI/266/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:
 • Zarządzeniem Nr 2/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLIII/277/18 Rady Gminy Turek z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLIV/286/18  Rady Gminy Turek z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 11/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLV/290/18  Rady Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 20/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLVI/295/18  Rady Gminy Turek z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 30/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 33/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLVII/302/18  Rady Gminy Turek z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 37/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018  

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 1. W § 1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty 47 302 095,94zł 1. dochody bieżące zwiększa się do kwoty 38 782 642,94zł

2.W § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 55 183 954,52zł 1. Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 33 544 796,16zł

3. W załączniku Nr 1 „Dochody" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zwiększając dochody budżetu o kwotę 184 162,00zł
 • W planie dochodów wprowadza  się
Dział Rozdział Paragraf Kwota
751 75109 2010 2 687,00zł
 • W planie dochodów zwiększa się
Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianie
855 85504 2010 181 475,00zł 189 975,00zł

4. W załączniku Nr 2 „Wydatki" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zwiększając wydatki budżetu o kwotę 184 162,00zł
 • W planie wydatków wprowadza się:
Dział Rozdział Paragraf Kwota
751 75109 4110 500,00zł
751 75109 4120 187,00zł
751 75109 4170 2 000,00zł
 • W planie wydatków zwiększa się:
Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianie
855 85504 3110 172 975,00zł 181 475,00zł
855 85504 4010 5 637,00zł 50 637,00zł
855 85504 4110 1 025,00zł 9 865,00zł
855 85504 4120 138,00zł 1 329,00zł
855 85504 4210 1 700,00zł 2 200,00zł

5. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami" wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 • W planie dochodów wprowadza się:
Dział Rozdział Paragraf Kwota
751 75109 2010 2  687,00zł
 • W planie dochodów zwiększa się:
Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianie
855 85504 2010 181 475,00zł 189 975,00zł

6. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami" wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 • W planie wydatków wprowadza się:
Dział Rozdział Paragraf Kwota
751 75109 4110 500,00zł
751 75109 4120 187,00zł
751 75109 4170 2 000,00zł
855 85504 4010 5 637,00zł
855 85504 4110 1 025,00zł
855 85504 4120 138,00zł
855 85504 4210 1 700,00zł
 • W planie wydatków zwiększa się:
Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianie
855 85504 3110 172 975,00zł 181 475,00zł
 
§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk


Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.
za okres od początku roku do 30 września 2018 roku
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2018 rok