Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2022

Zarządzenie Nr 66/11 Wójta Gminy Turek z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2012-2022

 
Zarządzenie Nr 66/11
Wójta Gminy Turek
z dnia 15 listopada 2011 r.
 
w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2012-2022.
 

       Na podstawie  art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) , art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz,U, Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Wójt gminy Turek zarządza, co następuje:
 
§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek w brzmieniu  określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
 
§ 2. Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata  2012-2014 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.
 
§ 3. 1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2012-2022 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Turek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o której mowa w § 2 zarządzenia
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 5. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.
 
                                                                             Wójt Gminy
                                                                    /-/ Karol Mikołajczyk
 
Załączniki:
Lista wiadomości