Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2022

Uchwała Nr XV/83/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2012-2022.

Uchwała Nr XV/83/11

Rady Gminy Turek

z dnia 29 grudnia 2011 r.

 

 

w sprawie :  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2012-2022.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  oraz art. 226, 227-228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)  Rada Gminy Turek uchwala, co następuje :

 

§ 1

 

Uchwala  się  Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Turek obejmującą :

1)       dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2)       objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Traci moc Uchwała  IV/23/11 Rady Gminy Turek z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2011-2018.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                         Przewodniczący Rady

 

                                                                          /-/ Ireneusz Kolenda

Lista wiadomości